Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Boceprevir - J05AP03
Fentanyl - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av fentanyl (usikkert hvor mye; har variert fra 30-40 % til 2-3 ganger høyere for andre sterke hemmere gitt samtidig med i.v. fentanyl, ingen data på transdermal/bukkal administrasjon). Økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).

Interaksjonsmekanisme
Boceprevir hemmer metabolismen av fentanyl via CYP3A4.

Dosetilpasning
Dosebehovet av fentanyl vil være lavere (anslagsvis mellom 30 % og 70 % lavere) mens kombinasjonsbehandling pågår, men interaksjonsgrad vil variere mye. Det er derfor viktig med nøye klinisk oppfølging, inkludert mulige tegn på respirasjonsdepresjon, ved eventuell kombinasjonsbehandling. Eventuelt bør kombinasjonen unnngås.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-