Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
25 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt risiko for blødning i forbindelse med injeksjonene av alipogentiparvovec. I følge preparatomtalen for Glybera må ikke platehemmere eller antikoagulantia tas den siste uken før en injeksjon med Glybera, og heller ikke den første dagen etter injeksjonen.
Bør unngås Økt risiko for blødning. Hvis kombinasjonen ikke kan unngås
Forholdsregler bør tas Mulig økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko. Risikoen avhenger av hvor stor den påførte dosen av bromelen er/hvor stort hudområde bromelen er benyttet på.
Forholdsregler bør tas Mulig økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tasPå visse indikasjoner er kombinasjonsbehandling påkrevet og det vil i disse tilfellene være forbundet med høy risiko for blodpropp å avslutte behandlingen med ett av midlene. Økt risiko for blødning (inntil en fordobling i risikoen, størst risikoøkning for ventrikkelblødning, men også økt risiko for andre typer blødning). Hvis indikasjonen for kombinasjonsbehandling er veldokumentert, oppveier imidlertid fordelene med kombinasjonen (i form av redusert risiko for blodpropp) den økte blødningsrisikoen. I en del situasjoner er kombinasjonsbehandling absolutt påkrevet.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko (1,5-2,5 ganger) med uforandret INR.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for magesår og -blødning. I størrelsesorden en fordobling av risikoen er rapportert i epidemiologiske studier. Risikoøkningen har størst betydning når den absolutte bakgrunnsrisikoen er høy, som hos eldre individer. I tillegg kan NSAIDs gi en mulig nedsatt platehemmende effekt av acetylsalisylsyre (data er motstridende, randomiserte og kontrollerte kliniske studier mangler, og det er usikkert om effekten i så fall kun eksisterer for ibuprofen og eventuelt også for naproksen, eller om det er en gruppeeffekt som gjelder alle konvensjonelle NSAIDs).
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (inntil en tredobling til femdobling i risikoen i noen studier med SSRI, ingen risikoøkning i andre studier med SSRI, data på vortikosetin foreligger ikke).
Forholdsregler bør tas Betydelig økt blødningsrisiko, inklusive økt risiko for fatal cerebral blødning. I en studie med streptokinase økte risikoen for død fra 19 % uten samtidig bruk av acetylsalisylsyre til 34 % ved samtidig bruk av acetylsalislysyre, i all hovedsak pga. cerebrale blødninger. Tilsvarende er vist i en nyere studie med alteplase, der risikoen for intracerebral blødning økte fra 1,6 % til 4,3 %.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for blødning (inntil en fordobling i risikoen, muligens størst risikoøkning for ventrikkelblødning, men også økt risiko for andre typer blødning). Hvis indikasjonen for kombinasjonsbehandling er veldokumentert, anses imidlertid fordelene å oppveie for den økte blødningsrisikoen.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for ventrikkelerosjoner og -blødning, fremfor alt ved inntak av større engangsdoser etanol, samt ved regelmessig bruk av etanol over tid. Økt eller nedsatt maksimalkonsentrasjon av etanol ved samtidig inntak.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke bruk av heparin til skylling av venekatetere.Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (inntil en tredobling til femdobling i risikoen i noen studier, ingen risikoøkning i andre studier).
Forholdsregler bør tasGjelder ved bruk av høye doser acetylsalisylsyre for analgesi/antiinflammasjon. Gjelder ikke dipryridamol.Økt blødningsrisiko. (Inntil en fordobling av risikoen for alvorlige blødninger, fra anslagsvis 1-2 % til 2-4 % for klopidogrel; trolig tilsvarende for andre ADP-hemmere. Trolig ingen økt risiko ved kombinasjon med dipyridamol).
Forholdsregler bør tasGjeder bare ibuprofen brukt til behandling av persisterende ductus arteriosus hos nyfødte (preparatet Pedea).Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko
12