Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
48 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder kronisk bruk av alkohol og store enkeltinntak.Økt risiko for pankreatitt
Bør unngås Risiko for kraftig sedasjon/alvorlig CNS-depresjon med risiko for koma og fatal respirasjonsdepresjon allerede ved lave konsentrasjoner av etanol. Risikoen er spesielt stor ved levercirrhose.
Bør unngås Risiko for kraftig sedasjon/alvorlig CNS depresjon og respirasjonsdepresion allerede ved små inntak av etanol.
Bør unngås Mulig risiko for intoleransesyndrom (disulfiramlignende).
Bør unngås Økt sedasjon/CNS-depresjon, økt risiko for bivirkninger som kvalme og hypotensjon; risiko for toksiske effekter.
Bør unngås Risiko for kraftig sedasjon/alvorlig CNS-depresjon allerede ved små inntak av etanol.
Bør unngås Intoleransesyndrom (en ønsket terapeutisk effekt, men effekten er også observert etter inntak av matvarer og drikkevarer som anses for å være alokoholfrie).
Bør unngås Risiko for alvorlig respirasjonsdepresjon og arytmier med potensielt letalt utfall.
Bør unngås Risiko for disulfiramliknenede intoleransesyndrom med generelt ubehag, kvalme, hodepine,flushing etc.
Bør unngås Risiko for kraftig sedasjon/alvorlig CNS-depresjon allerede ved lave konsentrasjoner av etanol.
Bør unngås Risiko for for rask frigjøring av hydromorfon fra depottablettene, 2-6 ganger høyere maksimumskonsentrasjoner enn vanlig. Denne effekten er ikke nevnt i preparatpmtalen for Palladon, noe som kan bety at denne interaksjonen ikke gjelder for den depotformuleringen som er bukt i disse depottablettene. Uansett frarådes samtidig bruk av alkohol i preparatomtalen, begrunnet i den farmakodynamiske interaksjonen mellom alkohol og opioider.
Forholdsregler bør tasGjelder inntak av store mengder alkohol.Risiko for forsinket hypoglykemisk effekt ved inntak av store mengder alkohol. Dessuten mindre tydelige hypoglykemisymptomer. Inntak av søte alkoholholdige drikkevarer kan øke blodsukkeret.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for erytem/flushing (forekomsten er trolig lavere enn for takrolimus salve, der 7-20 % opplever dette, bl.a. avhengig av størrelsen på alkoholinntaket).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for bivirkninger som skyldes vasodilatasjon (ortostatisme, hodepine, flushing). Dette er imidlertid kun vist i kasuistikker og ikke i kontrollerte studier. Alkoholinntak reduserer potensen og motvirker dermed effekten av fosfodiesterasehemmere.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for levertoksisitet ved stort etanolforbruk. Små til moderate engangsinntak av etanol øker ikke nivået av den levertoksiske paracetamolmetabolitten NAPQI i faretruende grad.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for ventrikkelerosjoner og -blødning, fremfor alt ved inntak av større engangsdoser etanol, samt ved regelmessig bruk av etanol over tid.
Forholdsregler bør tas Små engangsinntak av etanol påvirker i regelen ikke effekten av warfarin. Ved gjentatte inntak av alkohol er det beskrevet både nedsatt og økt konsentrasjon av warfarin, med nedsatt eller økt INR . Ved større inntak kan etanol gi en viss blødningsrisiko i seg selv. Ved leversykdom øker risikoen for ugunstige effekter av kombinasjonen ytterligere.
Forholdsregler bør tas Redusert effekt av interferon ved samtidig inntak av alkohol.
123