Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
49 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for disulfiramliknenede intoleransesyndrom med generelt ubehag, kvalme, hodepine,flushing etc.
Bør unngås Risiko for kraftig sedasjon/alvorlig CNS-depresjon allerede ved lave konsentrasjoner av etanol.
Bør unngås Økt sedasjon/CNS-depresjon, økt toleranse for opiater i etanolfrie perioder, evt. misbruksproblematikk. Hos pasienter som har brukt opioder over tid og kjenner sin egen reaksjon på bruken, finnes det ikke holdepunkter for at inntak av små mengder alkohol gir noen negative effekter.
Bør unngås Økt risiko for sedasjon, nedsatt kognitiv funksjon, nedsatte motoriske ferdigheter og hukommelsestap. Mulig risiko for paradoksale effekter. Økt toleranse for benzodiazepiner i etanolfrie perioder hos alkoholavhengige, misbruksproblematikk. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Bør unngås Økt risiko for sedasjon. Økt toleranse for z-hypnotika i etanolfrie perioder hos personer med alkoholavhengighet, misbruksproblematikk.
Bør unngås Økt sedasjon/CNS-depresjon, økt risiko for bivirkninger som kvalme og hypotensjon; risiko for toksiske effekter.
Bør unngås Risiko for kraftig sedasjon/alvorlig CNS depresjon og respirasjonsdepresion allerede ved små inntak av etanol.
Bør unngåsGjelder kronisk bruk av alkohol og store enkeltinntak.Økt risiko for pankreatitt
Bør unngås Risiko for for rask frigjøring av hydromorfon fra depottablettene, 2-6 ganger høyere maksimumskonsentrasjoner enn vanlig. Denne effekten er ikke nevnt i preparatpmtalen for Palladon, noe som kan bety at denne interaksjonen ikke gjelder for den depotformuleringen som er bukt i disse depottablettene. Uansett frarådes samtidig bruk av alkohol i preparatomtalen, begrunnet i den farmakodynamiske interaksjonen mellom alkohol og opioider.
Bør unngås Risiko for alvorlig respirasjonsdepresjon og arytmier med potensielt letalt utfall.
Bør unngås Intoleransesyndrom (en ønsket terapeutisk effekt, men effekten er også observert etter inntak av matvarer og drikkevarer som anses for å være alokoholfrie).
Bør unngås Risiko for kraftig sedasjon/alvorlig CNS-depresjon med risiko for koma og fatal respirasjonsdepresjon allerede ved lave konsentrasjoner av etanol. Risikoen er spesielt stor ved levercirrhose.
Bør unngås Mulig risiko for intoleransesyndrom (disulfiramlignende). Symptomene kan være ubehagelige, men er ikke farlige.
Bør unngås Risiko for kraftig sedasjon/alvorlig CNS-depresjon allerede ved små inntak av etanol.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Små engangsinntak av etanol påvirker i regelen ikke effekten av warfarin. Ved gjentatte inntak av alkohol er det beskrevet både nedsatt og økt konsentrasjon av warfarin, med nedsatt eller økt INR . Ved større inntak kan etanol gi en viss blødningsrisiko i seg selv. Ved leversykdom øker risikoen for ugunstige effekter av kombinasjonen ytterligere.
Forholdsregler bør tasGjelder inntak av større mengder alkohol.Risiko for sent innsettende hypoglykemisk effekt ved engangsinntak av større mengder alkohol. Dessuten mindre tydelige hypoglykemisymptomer. Inntak av søte alkoholholdige drikkevarer kan øke blodsukkeret. Større mengder alkohol kombinert med metformin øker risikoen for laktacidose. Langvarig høyt inntak av alkohol kan øke risikoen for diabetisk ketoacidose.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for bivirkninger som skyldes vasodilatasjon (ortostatisme, hodepine, flushing og eventuelt synkope). Symptomer er imidlertid kun vist i kasuistikker for noen fosfodiesterasehemmere, og ikke i kontrollerte studier, selv om kontrollerte studier har vist økt nedgang i blodtrykket. Alkoholinntak reduserer potensen og motvirker dermed denne effekten av fosfodiesterasehemmere.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for bivirkninger som skyldes vasodilatasjon (ortostatisme, hodepine, flushing og eventuelt synkope). Symptomer er imidlertid kun vist i kasuistikker for noen fosfodiesterasehemmere, og ikke i kontrollerte studier, selv om kontrollerte studier har vist økt nedgang i blodtrykket. Alkoholinntak reduserer potensen og motvirker dermed denne effekten av fosfodiesterasehemmere.
123