Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
35 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av sirolimus (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av takrolimus. Effekten kan variere fra ingen økning til inntil en firedobling i takrolimuskonsentrasjonen. Effekten ser ut til å være kraftigst hos pasienter som har fungerende CYP3A5-enzym. Hos etniske europeere har en stort flerall av befolkningen mutasjoner som fører til ikke-fungerende CYP3A5-enzym, og hos disse vil man ikke forvente noen interaksjon av betydning.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av everolimus (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten sirolimus (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av karselektive kalsiumantagonister (dihydropyridiner). 30-40 % reduksjon er vist for amlodipin, trolig vil nedgangen i konsentrasjon kunne bli enda større for andre karselektive kalsiumantagonister.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av amlodipin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ciklosporin (inntil 40 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av amlodipin.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved lovastatindoser over 20 mgØkt konsentrasjon av lovastatin (inntil en fordobling basert på data med simvastatin), økt risiko for muskelbivirkninger inklusive rhabdomyolyse.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved simvastatindoser over 20 mg/døgnØkt konsentrasjon av simvastatin (inntil en fordobling), økt risiko for muskelbivirkninger inklusive rhabdomyolyse.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av amlodipin (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av amlodipin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av amlodipin (i gjennomsnitt 80-100 %); vist i for indinavir i kombinasjon med ritonavir.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av amlodipin (anslagsvis i størrelsesorden en fordobling basert på data med den kraftige enzymhemmeren ritonavir).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av amlodipin (2-3 ganger)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av amlodipin (ca. to ganger i interaksjonsstudie).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av amlodipin.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av amlodipin.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av amlodipin.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av amlodipin.
12