Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
46 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt risiko for blødning i forbindelse med injeksjonene av alipogentiparvovec. I følge preparatomtalen for Glybera må ikke platehemmere eller antikoagulantia tas den siste uken før en injeksjon med Glybera, og heller ikke den første dagen etter injeksjonen.
Bør unngåsGjelder hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.Økt risiko for nefrotoksisitet
Bør unngåsGjelder ved høye (analgetiske) doser acetylsalisylsyre.Risiko for toksiske og potensielt letale effekter (alvorlig metabolsk acidose/koma m.m.).
Bør unngås Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt blødningsrisiko gjennom kombinert hemming av blodplateaggrerering og koagulasjonsfaktorer. Studier indikerer at interaksjonen manifesterer seg hovedsaklig hos eldre pasienter
Bør unngåsGjelder ved acetylsalisylsyre i høye doserAcetylsalisylsyre kan motvirke den immunstimulerende effekten av mifamurtid.
Bør unngås Redusert urinsyre-senkende effekt av lesinurad.
Bør unngåsGjelder ved bruk av høye doser metotreksat intravenøst som kreftbehandling sammen med høye (analgetiske) doser acetylsalisylsyre. Ved bruk av lave doser metotreksat til injeksjon eller peroralt som immunsuppressiv behandling (for eksempel ved revmatoid artritt eller psoriasis), kan midlene kombineres hvis forholdsregler tas. Ingen forholdsregler er nødvendig ved bruk av lavdose acetylsalisylsyre som platehemming.Økt konsentrasjon av metotreksat (30-40 %), økt risiko for bl.a. benmargsdepresjon og andre toksiske effekter.
Bør unngås Økt risiko for blødning. Hvis kombinasjonen ikke kan unngås
Forholdsregler bør tas Mulig økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for levertoksisistet.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tasPå visse indikasjoner er kombinasjonsbehandling påkrevet og det vil i disse tilfellene være forbundet med høy risiko for blodpropp å avslutte behandlingen med ett av midlene. Økt risiko for blødning (inntil en fordobling i risikoen, størst risikoøkning for ventrikkelblødning, men også økt risiko for andre typer blødning). Hvis indikasjonen for kombinasjonsbehandling er veldokumentert, oppveier imidlertid fordelene med kombinasjonen (i form av redusert risiko for blodpropp) den økte blødningsrisikoen. I en del situasjoner er kombinasjonsbehandling absolutt påkrevet.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk bruk av acetylsalisylsyre. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (inntil en tredobling til femdobling i risikoen i noen studier med SSRI, ingen risikoøkning i andre studier med SSRI, data på vortikosetin foreligger ikke).
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (inntil en tredobling til femdobling i risikoen i noen studier med SSRI, ingen risikoøkning i andre studier med SSRI, data på vortikosetin foreligger ikke).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet. I preparatomtalen for streptozocin er det angitt at midlet ikke skal brukes sammen med andre potensielt nyretoksiske legemidler, men i preparatomtalene for de andre midlene er et angitt at kombinasjonen kan brukes med forsiktighet.
123