Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
176 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av entrektinib (6-7 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til entrektinib anbefales det at kombinasjonen i utgangspunktet unngås. Hos pasienter som er over 18 år kan man, hvis komibinasjonen ikke er mulig å unngå, redusere entrektinibdosen til 100 mg/d. For detaljer, se preparatomtalen til entrektinib.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atazanavir (usikkert omfang).
Bør unngås Økt konsentrasjon av fedratinib (ca. 3 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol). I preparatomtalen til fedratinib anbefales det at kombinasjonen i utgangspunktet unngås. Hvis kombinasjonen ikke er mulig å unngå, skal fedratinibdosen reduseres til 200 mg/d. For detaljer, inklusive doseøkning av fedratinib etter avsluttet behandling med CYP3A4-hemmeren, se preparatomtalen til fedratinib.
Bør unngås Økt konsentrasjon av akalabrutinib (ca. 5 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til akalabrutinib er det angitt at kombinasjonen skal unngås.
Bør unngåsGjelder ved oppstart og i dosetitreringsfasen med venetoklaks. Senere kan midlene kombineres forutsatt at venetoklaksdosen reduseres betydelig (se under "Dosetilpasning").Økt konsentrasjon av venetoklaks (6-7 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lefamulin (2-3 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til lefamulin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av avapritinib (4-5 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til avapritinib er det angitt at kombinasjonen skal unngås.
Bør unngås Økt konsentrasjon av enfortumabvedotin-metabolitten MMAE (usikkert omfang).
Bør unngås Økt konsentrasjon av daridoreksant (usikkert omfang, men basert på indirekte data må en mangedobling av konsentrasjonen påregnes).
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkaalkaloidet (potensielt en betydeling økning), høy risiko for alvorlige nevrotoksiske og hematologiske bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av rimegepant (ca. 4 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av selumetinib (50 % basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til selumetinib anbefales det at kombinasjonen i utgangspunktet unngås. Hvis kombinasjonen ikke er mulig å unngå, skal selumetinibdosen reduseres etter et skjema som er angitt i preparatomtalen til selumetinib.
Bør unngås Økt konsentrasjon av finerenon (usikkert omfang, men trolig en mangedobling av konsentrasjonen).
Bør unngås Økt konsentrasjon av neratinib (4-5 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Økt konsentrasjon av dronadaron (usikkert omfang, men trolig betydeligg).
Bør unngås Økt konsentrasjon av bosutinib (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av buspiron (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ibrutinib (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av pazapanib (usikkert omfang, men trolig betydelig).
123456789