Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
25 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Mulig risiko for utfelling av krystaller i urinveiene, eventuelt med manifest nyrestein som resultat.
Bør unngåsGjelder kun peroral levende vaksine, ikke tyfoidvaksine for injeksjon. Gjelder ikke metenamin.Risiko for nedsatt vaksinerespons.
Bør unngås Økt risiko for fotosensitivitet.
Bør unngås Økt risiko for metotreksatbivirkninger (pancytopeni; redusert nydannelse av blodceller/plater)
Bør unngås Økt risiko for metotreksatbivirkninger (pancytopeni; redusert nydannelse av blodceller/plater) gjennom kombinert farmakokinetisk/farmakodynamisk interaksjon
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for hyponatremi og hyperkalemi.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av sulfonylureaderivatet, økt risiko for hypoglykemi. Selv om farmakokinetiske stuider har vist at konsentrasjonen av sulfonyureaderivatet ikke øker, er det beskrevet en rekke tilfeller av hypoglykemi ved samtidig behandling. I epidemiologiske studier har risikoen for hypoglykemi vært økt 2-4 ganger ved samtidig behandling med sulfametoksazol. Interaksjonen er i all hovedsak dokumentert for glimepirid og glipizid.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dapson (40-50 %) med økt risiko for methemoglobinemi.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dasabuvir.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for methemoglobinemi
Forholdsregler bør tasGjelder bredspektrede antibiotika gitt peroraltKan gi økt antikoagulasjonseffekt med økt INR.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fenytoin (gjennomsnittlig 50 % i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved bruk av trimetoprim over lengre tid enn noen få dager, og hos eldre pasienter.Økt risiko for hyponatremi og hyperkalemi. I epidemiologiske studier er det sett en økt risiko for plutselig død (trolig på grunn av alvorlig hyperkalemi) ved bruk av kombinasjonen sammenliknet med bruk av kombinasjonen trimetoprim (og sulfa) + amoksicillin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av warfarin (gjennomsnittlig 1,2 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (blødninger)
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved bruk av høye doser trimetoprim (10-20 mg/kg kroppsvekt/døgn) i behandlingen av Pneumocystis jirovecii og liknende infeksjoner. Ingen tiltak nødvendig ved bruk av trimetoprim i vanlige doser ved for eksempel urinveisinfeksjoner.Økt konsentrasjon av lamivudin. En økning på 40-50 % er beskrevet ved en trimetoprimdosering på 160 mg/d. Ved bruk av høyere trimetoprimdoser kan trolig økningen bli langt større.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (i gjenomsnitt 20-30 %). En økning på 75 % er beskrevet hos en pasient.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt s-kreatinin, mulig økt risiko for nefrotoksisitet
Ingen tiltak nødvendig Mulig risiko for nedsatt antikonsepsjonseffekt. Både mellomblødninger og uønskede graviditeter er rapportert i enkelttilfeller, i hovedsak for for aminopenicilliner og tetrasykliner. Epidemiologiske studier har på den annen side ikke påvist noen overhyppighet av uønskede graviditeter, og farmakokinetiske studier har heller ikke påvist noen redukasjon av konsentrasjonen av etinyløstradiol ved samtidig behandling med antibiotika. Den kliniske relevansen av enkeltrapportene er derfor høyst usikker.
12