Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
59 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt mortalitetsrisiko ved tamoksifenbehandling mot brystkreft (vist for paroksetin som hemmer CYP2D6 i samme grad som bupropion)
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes nøye.Mulig økt risiko for hypertensjon. Det er usikkert hvor stor blodtrykksøkningen kan bli, men det kan potensielt dreie seg om en kraftig effekt.
Bør unngås Teoretisk sett er det en mulig økt risiko for forhøyede nivåer av katekolaminer (spesielt dopamin og noradrenlin) i synapser i CNS, men det er svært lite klinisk evidens for at dette kan føre til alvorlige bivirkninger. Det er kun rapportert enkelttilfeller av ortostatisk hypotensjon og av hypertensjon ved kombinasjon av bupropion med MAO-hemmere, uansett type MAO-hemmer. Ut fra teoretiske betraktninger er kombinasjonen kontraindisert i preparatomtalen til bupropion.
Bør unngås Mulig økt risiko for serotonerge/dopaminerge bivirkninger. Dystoni er rapportert i en kasusrapport.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bupropion (90 %), men økt konsetrasjon av den aktive metabolitten hydroksybupropion (50 %). Usikkert hvilken klinisk nettoeffekt dette gir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av perfenazin (gjennomsnittlig 7 ganger for den sterke CYP2D6-hemmeren paroksetin), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende analgetisk effekt).
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av metoprolol, økt risiko for bivirkninger (lav puls, slapphet, svimmelhet)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bupropion (50-60 %); i hovedsak vist for ritonavir i kombinasjon med lopinavir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bupropion (90 %), men økt konsetrasjon av den aktive metabolitten hydroksybupropion (50 %). Usikkert hvilken klinisk nettoeffekt dette gir. (Tallene er basert på data med enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren paroksetin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive metabolitten O-desmetyltramadol, økt risiko for terapisvikt av tramadol (manglende analgetisk effekt).
Forholdsregler bør tas Teoretisk sett er det en mulig økt risiko for forhøyede nivåer av katekolaminer (spesielt dopamin og noradrenlin) i synapser i CNS, men det er svært lite klinisk evidens for at dette kan føre til alvorlige bivirkninger. Det er kun rapportert enkelttilfeller av ortostatisk hypotensjon og av hypertensjon ved kombinasjon av bupropion med MAO-hemmere, uansett type MAO-hemmer. Ut fra teoretiske betraktninger er kombinasjonen likevel kontraindisert i preparatomtalen til bupropion.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av brekspiprazol (ca. en forbobling basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren kinidin).
Forholdsregler bør tas Teoretisk sett er det en mulig økt risiko for forhøyede nivåer av katekolaminer (spesielt dopamin og noradrenlin) i synapser i CNS, men det er svært lite klinisk evidens for at dette kan føre til alvorlige bivirkninger. Det er kun rapportert enkelttilfeller av ortostatisk hypotensjon og av hypertensjon ved kombinasjon av bupropion med MAO-hemmere, uansett type MAO-hemmer. Ut fra teoretiske betraktninger er kombinasjonen likevel kontraindisert i preparatomtalen til bupropion.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av venlafaksin, nedsatt konsentrajon av aktiv metabolitt (ca. 20-40 % økning i totalkonsentrasjonen).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zuklopentiksol, økt risiko for bivirkninger (ekstrapyrimidale)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av flekainid (rundt 20-30 % er vist i studier med den kraftige enzymhemmeren paroksetin, men med tanke på at genetisk sett manglende enzymaktivitet i CYP2D6 gir en økning på 70 %, kan det forventes at økningen ved oppstart med bupropion også vil kunne være en del høyere enn 20-30%). Hvis pasienten i forbindelse med oppstart av bupropion også slutter å røyke, vil dette gi en ytteligere økning i flekainidkonsentrasjonen.
123