Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

MAO-hemmere, uselektive - N06AF
Bupropion - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for serotonergt syndrom.

Interaksjonsmekanisme
Både bupropion og MAO-hemmere kan øke sentral noradrenerg/serotonerg aktivitet. Produsenten av bupropion kontraindiserer kombinasjonen, men det er svært liten klinisk evidens på mer alvorlige symptomer enn blodtrykksstigning, men også ortostatisk hypotensjon.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Midlene bør i utgangspunktet ikke kombineres. Hvis man likevel velger å kombinere dem, bør blodtrykket monitoreres nøye.

Legemiddelalternativer
Nortriptylin, reboksetin, minaserin og mirtazaepin er eksempler på antidepressiva uten signifikante serotoninstimulerende effekter.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Zyban

SPC Wellbutrin Retard

Feinberg SS. Combining stimulants with monoamine oxidase inhibitors: a review of uses and one possible additional indication. J Clin Psychiatry 2004; 65: 1520–4.