Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Idelalisib - L01EM01
Kabazitaksel - L01CD04

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av kabazitaxel (inntil 20-30 % basert på en studie med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av kabazitaksel via CYP3A4

Dosetilpasning
I preparatomtalen til kabazitaksel anbefales det at kombinasjonen unngås. Dersom kombinasjonen likevel må gis, må pasienten følges nøye med tanke på bivrkninger/toksiske effekter av kabazitaksel og dosen eventuelt reduseres noe.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten må følges opp nøye med tanke på bivirkninger/toksiske effekter av kabacitaxel.

Legemiddelalternativer
Ingen åpenbare. Må vurderes på individuelt grunnlag.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Zydelig

Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 - kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5.