Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
30 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive tamoksifenmetabolitten endoksifen, økt mortalitetsrisiko ved tamoksifenbehandling mot brystkreft
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren paroksetin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive metabolitten O-desmetyltramadol, økt risiko for terapisvikt av tramadol (manglende analgetisk effekt).
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Risiko for alvorlig hypokalsemi
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende analgetisk effekt).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av cinacalcet (gjennomsnittlig 2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestoppNedsatt konsentrasjon av cinacalcet (30-40 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av cinacalcet (ca. 50 %) ved røykestopp.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av cinacalcet (gjennomsnittlig 2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av cinacalcet (gjennomsnittlig 2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av cinacalcet (gjennomsnittlig 2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av cinacalcet (gjennomsnittlig 2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av cinacalcet (gjennomsnittlig 2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av cinacalcet (gjennomsnittlig 2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av brekspiprazol (ca. en forbobling basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren kinidin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av cinacalcet (gjennomsnittlig 2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av cinacalcet (ca. 50 %) ved røykestopp.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av perfenazin, økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av risperidon og summen av risperidon og aktiv metabolitt (henholdsvis 3-4 ganger og 1,3-1,8 ganger basert på data med andre enzymhemmere), økt risiko for bivirkninger.
12