Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
85 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder kun ved systemisk behandling med glukokortikoider i farmakologiske doser; gjelder ikke ved substitusjonsbehandling eller lokalbehandling.Økt risiko for achillestendinitt/achillesseneruptur. Risikoen var i en studie omtrent 3-4-doblet ved bruk av fluorkinoloner, omtrent 3-4-doblet ved bruk av glukokortikoider og omtrent 9-10-doblet ved bruk av kombinasjonen. Også andre sener kan rammes. Ifølge det europeiske legemiddelkontoret EMA bør samtidig bruk av fluorkinoloner og glukokortikoider unngås.
Bør unngås Økt risiko for fotosensitivitet.
Bør unngås Økt konsentrasjon av fezolinetant (kanskje inntil 5 ganger basert på data med den sterke CYP1A2-hemmeren fluvoksamin).
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG med alvorlige arytmier som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ciprofloksacin (50-90 % i interaksjonsstudier). Samtidig peroralt inntak bør derfor unngås.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av tizanidin (10 ganger), risiko for kraftig sedasjon og hypotensjon.
Bør unngås Økt konsentrasjon av duloksetin, økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Cymbalta.
Bør unngås Økt konsentrasjon av agomelatin. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for agomelatin.
Bør unngåsGjelder kun peroral levende vaksine, ikke tyfoidvaksine for injeksjon. Gjelder ikke metenamin.Risiko for nedsatt vaksinerespons.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Bør unngås Økt risiko for alvorlige aytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av melatonin, økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av kinoloner
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pirfenidon (usikkert omfang)
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av sink og kinoloner.Nedsatt absorpsjon av kinoloner (Ved samtidig inntak: 30-80 % reduksjon for ciprofloksacin, 50-60 % reduksjon for norfloksacin, ingen data på øvrige kinoloner, men de forventes interagere i samme utstrekning).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av levotyroksinnatrium, økt risiko for terapisvikt (hypotyreose)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av sildenafil (gjennomsnittlig 2 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved peroralt inntak av kalsium og kinoloner.Nedsatt absorpsjon av kinoloner. Ved samtidig administrasjon: 30-40 % reduksjon for ciprofloksacin, 40-50 % reduksjon for levofloksacin, 40-50 % reduksjon for norfloksacin, ingen data foreligger for ofloksacin. Ved adminstrasjon med minst to timers intervall eller mer er det ingen reduksjon i absorpsjonen.
12345