Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
218 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av klaritromycin, økt risiko for terapisvikt. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 kan man regne med at konsentrajonen av klaritromycin vil synke med rundt 90 %.
Bør unngås Økt konsentrasjon av karbamazepin (gjennomsnittlig 40-100 % i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger (svimmelhet, koordinasjonsvansker). Nedsatt konsentrasjon av klaritromycin, økt risiko for terapisvikt. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 kan man regne med at konsentrajonen av klaritromycin vil synke med rundt 90 %.
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus, økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG med alvorlige arytmier som resultat.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lefamulin (2-3 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol). Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG med alvorlige arytmier som resultat. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til lefamulin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (gjennomsnittlig 10 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Zocor.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning basert på studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kolkisin, risiko for fatal toksisitet med bl.a. pancytopeni.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av klaritromycin. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 kan man regne med at konsentrajonen av klaritromycin vil synke med inntil 90 %.
Bør unngås Økt konsentrasjon av selumetinib (50 % basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til selumetinib anbefales det at kombinasjonen i utgangspunktet unngås. Hvis kombinasjonen ikke er mulig å unngå, skal selumetinibdosen reduseres etter et skjema som er angitt i preparatomtalen til selumetinib.
Bør unngås Økt konsentrasjon av fedratinib (ca. 3 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol). I preparatomtalen til fedratinib anbefales det at kombinasjonen i utgangspunktet unngås. Hvis kombinasjonen ikke er mulig å unngå, skal fedratinibdosen reduseres til 200 mg/d. For detaljer, inklusive doseøkning av fedratinib etter avsluttet behandling med CYP3A4-hemmeren, se preparatomtalen til fedratinib.
Bør unngås Økt konsentrasjon av disopyramid (5 ganger i kasusrapporter), økt arytmirisiko (torsades-arytmier beskrevet i kasusrapporter).
Bør unngås Økt konsentrasjon av finerenon (usikkert omfang, men trolig en mangedobling av konsentrasjonen).
Bør unngås Økt konsentrasjon av tepotinib (usikkert omfang).
Bør unngås Økt konsentrasjon av buspiron, økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av avapritinib (4-5 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til avapritinib er det angitt at kombinasjonen skal unngås.
Bør unngås Økt konsentrasjon av akalabrutinib (ca. 5 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til akalabrutinib er det angitt at kombinasjonen skal unngås.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Mevacor.
Bør unngås Økt konsentrasjon av entrektinib (6-7 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til entrektinib anbefales det at kombinasjonen i utgangspunktet unngås. Hos pasienter som er over 18 år kan man, hvis komibinasjonen ikke er mulig å unngå, redusere entrektinibdosen til 100 mg/d. For detaljer, se preparatomtalen til entrektinib.
12345678910...