Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
37 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for angioødem
Bør unngås Økt risiko for nyresvikt, hyperkalemi, hypotensjon, synkope og slag.
Bør unngås Økt risiko for fotosensitivitet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyerkalsemi. Risikoen er i hovedsak teoretisk/minimal hvis ikke psoriasismidlet smøres på store hudområder.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av litium (25-30 % i interaksjonsstudier, dvs. 0,3-0,4 mmol/l, mer i enkelte kasuistikker; gjelder tiazidkomponenten), økt risiko for bivirkninger (blant annet tørste, tremor, kvalme og diarè). For kombinasjonspreparater med ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonister, vil det tilkomme en ytterligere økning i litiumkonsentrasjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi. I epidemiologiske studier er det sett en økt risiko for sykehusinnleggelse og plutselig død på grunn av hyperkalemi ved bruk av kombinasjonen sammenliknet med bruk av kombinasjonen trimetoprim (og sulfa) + amoksicillin.
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre pasienter.Økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre pasienter.Mulig økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner av nitritoid-type, med vasodilatasjonssymptomer som hypotensjon, simmelhet, flushing m.m.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av tiazider (60-70 % ved samtidig inntak).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksisitet/hyperkalemi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Forholdsregler bør tas Økt blodtrykkssenkende effekt
12