Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Ribosiklib - L01XE42
Kolkisin - M04AC01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av kolkisin (usikkert hvor stor effekten vil bli, men det er en teoretisk økt risiko for alvorlig toksisitet med bl.a. pancytopeni).

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av kolkisin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Ved oppstart med kolkisin bør en svært lav dose velges.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp nøye med tanke på bivirkninger av kolkisin og dosen justeres etter dette

Legemiddelalternativer
Andre midler mot urinsyregikt metaboliseres ikke via CYP3A4.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Kisquali

Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 - kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5.