Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

MAO-hemmere, uselektive - N06AF
Duloksetin - N06AX21

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for serotonergt syndrom.

Interaksjonsmekanisme
Hemmet inaktivering av serotonin ved at begge de sentrale inaktiveringsveiene (synaptisk reopptak og enzymatisk nedbrytning via MAO) blokkeres. Siden MAO blokkeres ireversibelt, bør oppstart med duloksetin også unngås i to uker etter avsluttet behandling med MAO-hemmeren.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges klinisk med tanke på serotonerge bivirkninger (nevromuskulær overaktivitet, endret mental status, svette m.m.). Ved slike bivirkninger bør det antidepressive midlet seponeres.

Legemiddelalternativer
Nortriptylin, reboksetin, minaserin og mirtazaepin er eksempler på antidepressiva uten signifikante serotoninstimulerende effekter.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Spigset O. Serotonergt syndrom - en særegen legemiddelbivirkning. Norsk Farmasøytisk Tidsskrift 2011, nr. 3, 11-13.