Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
28 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darunavir. Produsenten av darunavir fraråder generelt sett samtidig bruk med kraftige enzyminduktorer.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darunavir. Produsenten av darunavir fraråder samtidig bruk med andre kraftige enzymhemmere.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darunavir. Produsenten av darunavir fraråder generelt sett samtidig bruk med kraftige enzyminduktorer.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darunavir. Produsenten av darunavir fraråder samtidig bruk.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darunavir. Produsenten av darunavir fraråder samtidig bruk med andre kraftige enzymhemmere.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darunavir (ukjent omgang, men kan være betydelig). Produsenten av darunavir fraråder samtidig bruk med andre kraftige enzymhemmere.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darunavir. Produsenten av darunavir fraråder på generel basis samtidig bruk med kraftige enzyminduktorer.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darunavir. Produsenten av darunavir fraråder samtidig bruk med andre kraftige enzymhemmere.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av darunavir. Produsenten av darunavir fraråder samtidig bruk med rifampicin. Også rifapentin og rifabutin vil forventes å redusere konsentrasjonen, men i mindre grad enn med rifampicin. Generelt sett er rifampicin den kraftigste induktoren, deretter kommer rifapentin, mens rifabutin er den svakeste induktoren av de tre. Som et eksempel er det vist at konsentrasjonen av indinavir reduseres med ca. 90 % ved samtidig bruk av rifampicin, at den reduseres med ca. 70 % ved samtidig bruk av rifapentin (daglig dosering), og at den reduseres med 30-40 % samtidig bruk av rifabutin. Siden den induserende effekten av rifapentin er doseavhengig, vil dosering for eksempel en gang hver tredje dag eller en gang ukentlig vil gi en lavere påvirkning enn daglig dosering.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenkomponenten (40-50 % vist for etinyløstradiol) og trolig også av gestagenkomponenten. Risiko for gjennombruddsblødninger og eventuelt også manglende graviditetsbeskyttende effekt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av elbasvir og grazoprevir (usikkert omfang). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Zepatier.
Forholdsregler bør tas Samtidig behadling med darunavir alene gir ingen endring i farmakokinetikken til ketokonazol; økt konsentrasjon av ketokonazol (ca. 2 ganger) ved samtidig behandling med darunavir/ritonavir. Økt konsentrasjon av darunavir ved samtidig behandling med ketokonazol (155%) og darunavir/ritonavir og ketokonazol (42%).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av darunavir (i gjennomsnitt 20-30 %)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (60-70 %).
Forholdsregler bør tasGjelder bare når ritonavir gis samtidig og hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.Økt konsentrasjon av klaritromycin (60 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av darunavir (ca. 30 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av sertralin (50 %)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av maraviroc (4-5 ganger når darunavir gis i kombinasjon med ritonavir)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av telaprevir (i gjennomsnitt 30-40 %), nedsatt konsentrasjon av darunavir (i gjennomsnitt 40 %), begge vist for darunavir i kombinasjon med ritonavir
12