Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
150 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av simeprevir (6-8 ganger basert på data med enzymhemmeren etytromycin).
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av ibrutinib (5-15 ganger basert på data fra simuleringsstudier samt studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Betydelig økt konsentrasjon av bosutinib.
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av omeprazol (6-7 ganger)
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol. Ved flergangsbruk av flukonazol bør kombinasjonen unngås ved oppstart i dosetitreingsfasen med venetoklaks, senere kan kombinasjonen brukes forutsatt at venetoklaksdosen reduseres (se under "Dosetilpasning")Økt konsentrasjon av venetoklaks (6-7 ganger med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol, kanskje rundt halvparten av dette for den aktuelle interaksjonen).
Bør unngåsGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse)
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin (i størreleseorden 2-3 ganger basert på data med enzymhemmeren erytromycin), økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomalen til Seroquel.
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av lomitapid (25-30 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol, trolig en del mindre ved samtidig bruk av moderate hemmere, men likevel kanskje i størrelesorden 10 ganger økning).
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av pazopanib.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for flukonazol.
Bør unngåsGjelder bare ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsdosering av flukonazol.Økt konsentrasjon av tikagrelor (basert på data med andre kraftige hemmere kan konsentrasjonen forventes å øke med fra 2 til 8 ganger), uforandret eller nedsatt konsentrasjon av tikagrelors aktive metabolitt.
Bør unngåsGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av dasatinib (4-5 ganger ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol, trolig en del lavere for flukonazol).
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Nedsatt konsentrasjon av klopidogrels aktive metabolitt (20-30 %), nedsatt platehemmende effekt påvist hos friske forsøkspersoner (hos 3 av 4 ble platehemmingen såpass mye redusert at de kunne klassifiseres som "non-respondere").
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av rupatadin.
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av esomeprazol (6-7 ganger; vist for omeprazol)
Bør unngås Opphevet effekt av Saccharomyces boulardii
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG. I tillegg økt konsentrasjon av ribosiklib.
Bør unngåsGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av avapritinib (inntil 3-4 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til avapritinib er det angitt at kombinasjonen i utgangspunktet bør unngås. Hvis kombinasjonen ikke er mulig å unngå, skal avapritinibdosen reduseres fra 300 mg/d til 100 mg/d.
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av kariprazin (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Bør unngåsGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av lefamulin (inntil 2-3 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol). Dessuten økt QT-tid i EKG med økt risiko for alvorlige arytmier.
12345678