Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Flukonazol - J02AC01
Kvetiapin - N05AH04

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av kvetiapin (i størreleseorden 2-3 ganger basert på data med enzymhemmeren erytromycin), økt risiko for bivirkninger. Kombinasjoner med alle anzolantimykotika er kontraindisert i preparatomalen til Seroquel, men dette er basert på en langt kraftigere effekt enn dette ved kombinasjon med ketokoazol). Siden det forventes at effekten på kvetiatpinkonsentrasjonen vil være relativt liten ved bruk av flukonazol i en engangsdose, bør det likevel være mulig å bruke flukonazol på denne måten, i alle fall så lenge kvetiapindosen er lav.

Interaksjonsmekanisme
Flukonazol hemmer metabolismen av kvetiapin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomalen til Seroquel. Dersom legemidlene likevel kombineres, vil dosebehovet for kvetiapin anslagsvis være 50-70 % lavere. Interaksjonsgrad vil variere mye og kvetiapindosen bør tilpasses ut fra klinisk effekt og evt. bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling av kvetiapin kan være et hjelpemiddel for å kvalitetssikre dosetilpasningen. Ved bruk av flukonazol i en enkeltdose, burde midlene kunne kombineres uten videre.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-