Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Tikagrelor - B01AC24
Flukonazol - J02AC01

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsdosering av flukonazol.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av tikagrelor (basert på data med andre kraftige hemmere kan konsentrasjonen forventes å øke med fra 2 til 8 ganger), uforandret eller nedsatt konsentrasjon av tikagrelors aktive metabolitt.

Interaksjonsmekanisme
Flukonazol hemmer metabolismen av tikagrelor via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør i utgangspunktet unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Hvis kombinasjonen likevel gis, kan det være nødvendig å redusere tikagrelordosen med 50 % eller mer og følge pasienten nøye opp.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Andre antimykotika av azoltype (itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, voriconazol) forventens å interagere i enda større grad. Prasugrel ser ikke ut til å påvirkes av azolantimykotika og kan dermed være et alternativ til tikagrelor.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Brilique