Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
18 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt absorpsjon av peroralt jern.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved peroralt inntak av kalsium og jern.Nedsatt absorpsjon av jern (20-60 %; I hovedsak og i størst grad vist for kalsiumkarbonat, men også delvis vist for andre typer kalsiumsalter).
Forholdsregler bør tasGjelder bare når begge legemidlene gis peroralt.Nedsatt konsentrasjon av levofloksacin (70-80 %).
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroral bruk av bisfosfonater.Nedsatt absorpsjon av bisfosfonater (basert på studier med andre polyvalente kationer enn jern, ikke minst kalsium).
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak.Nedsatt absorpsjon av jern (30-40 %)
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt effekt av begge midlene.
Forholdsregler bør tasGjelder bare preparatet Berocca, som inneholder kalsium og som tas peroralt. Gjelder også bare ved peroralt inntak av jern.Nedsatt absorpsjon av jern (20-60 %; I hovedsak og i størst grad vist for kalsiumkarbonat, men også delvis vist for andre typer kalsiumsalter).
Forholdsregler bør tasGjelder bare når begge legemidlene gis peroralt.Nedsatt konsentrasjon av vadadustat (inntil 90%) ved samtidig bruk.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av eltrombopag (basert på data med antacida, kan er reduksjon i absorpsjonen på i størrelsesorden inntil 60-80 % forventes).
Forholdsregler bør tas Gjensidig nedsatt absorpsjon (usikker grad av reduksjon, er kun vist in vitro).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av metyldopa (40 % hvis preparatene tas med 2 timers intervall, 60 % hvis preparatene tar med 1 times intervall, 80 % hvis preparatene tas samtidig).
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroral bruk av ciprofloksacin.Nedsatt absorpsjon av ciprofloksacin (30-80 % i ulike studier).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av levodopa (30-60 %) og karbidopa (70-80 %), redusert symptomkontroll er rapportert.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroral bruk av ofloksacin.Nedsatt absorpsjon av ofloksacin (10-40 % i ulike studier).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av levotyroksin (3-4 ganger økning i TSH er beskrevet; i en kasuistikk måtte tyroksindosen økes med 60-70 %). Det er stor variasjon fra individ til individ hvor kraftig denne interaksjonen er, hos mange vil effekten være beskjeden. Interaksjonen er vist for jernsulfat, men den gjelder trolig alle jernsalter gitt peroralt. Det finnes ikke tilsvarende studier på liotyronin, men det kan ikke utelukkes at man kan få redusert absorpsjon også for dette legemidlet.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (50-60 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av penicillamin (60-70 %) ved samtidig inntak av jern. Det er rapportert alvorlig penicillamin-toksisitet hos en pasient som hadde brukt kombinasjonen i lang tid, men som så sluttet å ta jern.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroral bruk av tetrasykliner. Ved parenteral bruk av tetrasykliner kan det imidlertid heller ikke utelukkes at det forekommer en interaksjon, siden tetrayklinenes enterohepatiske resirkulasjon også kan hemmes, slik det er vist for doksyskylin (som i størst utstrekning er gjenstand for dette).Gjensidig nedsatt absorpsjon (60-80 % reduksjon for jern. For tetrasykliner er ulike verdier rapportert avhengig av spesifikt preparat: 80-90 % reduksjon for doksysyklin, 50-60 % reduksjon for oksytetrasyklin, 30-90 % for tetrasyklin avhengig av type jernsalt).