Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
166 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av naloksegol (90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) og opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av lurasidon (80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin). Kombinasjon med sterke enzyminduktorer er kontraindisert i preparatomtalen for lurasidon.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av apremilast (70-80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med nedsatt effekt som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dasabuvir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av simeprevir (70-80 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av sofosbuvir (70-80 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin; det er uklart om konsentrasjonen av den aktive metabolitten GS-331007 vil påvirkes). For kombinasjonspreparater med ledipasvir vil også konsentrasjonen av ledipasvir synke (i studier med den kraftige enzyminduktoren rifampicin sank ledipasvirkonsentrasjonen med 60 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av velpatasvir (50-60 %).
Bør unngåsGjelder bare når midazolam gis peroralt. Ved intravenøs bruk av midazolam eller bukkal administrasjon i forbindelse med krafpeanfall er etter alt å dømme interaksjonen så liten av den kan ses bort fra, og midazolam kan gis som vanlig.Nedsatt konsentrasjon av midazolam. Basert på data fra andre enzyminduktorer vil effekten trolig være kraftig (anslagsvis 60-90 % reduksjon i midazolamkonsentrasjonen) ved peroral bruk av midazolam. Sannsynligvis minimal påvirkning ved intravenøs bruk av midazolam og når midazolam administreres bukkalt som enkeldoser som anfallsstoppende behandling ved krampeanfall.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tasimelteon (ca. 90 % basert på data med den kreftige enzyminduktoren rifampicin) med opphevet effekt som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av sonidegib (70-80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt/opphevet effekt.
Bør unngås Betydelig nedsatt konsentrasjon av bosutinib (mer enn 90 % reduksjon vist med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), med terapisvikt som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kabozantinib (70-80 % basert på den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for mangelfull effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av panobinostat (usikkert hvor stor effekten vil bli) med risiko for nedsatt/opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eliglustat (85-95 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med opphevet effekt av eliglustat som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ceritininb (inntil 70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av netupitant (80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Betydelig nedsatt konsentrasjon av erytromycin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av macitentan (80 % basert på data med den sterke induktoren rifampicin), betydelig risiko for opphevet effekt av macitentan.
123456789