Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
46 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for blødning. Hvis kombinasjonen ikke kan unngås
Bør unngås Økt konsentrasjon av apiksaban (usikkert omfang, kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til indinavir), økt risiko for bivirkninger (blødninger).
Bør unngås Økt risiko for blødning i forbindelse med injeksjonene av alipogentiparvovec. I følge preparatomtalen for Glybera må ikke platehemmere eller antikoagulantia tas den siste uken før en injeksjon med Glybera, og heller ikke den første dagen etter injeksjonen.
Bør unngåsUfraksjonert heparin kan likevel brukes i lave doser for å holde venøse eller arterielle katetere åpne, eller i forbindelse med kateterablasjon for atrieflimmer.Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt konsentrasjon av apiksaban. Usikkert omfang, konsentrasjonsøkningen kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir. Kombinasjonen er kontraindisert ifølge preparatomtalen til apiksaban.
Bør unngås Mulig økt blødningsrisiko, selv om kontrollerte studier ikke har kunnet påvise dette. De motstridende dataene kan skyldes at det er brukt ulike typer og doser av ginkgo-preparatene.
Bør unngåsGjelder bare trombinhemmere og faktor Xa-hemmere som gis peroralt. Midler som gis som infusjon/injeksjon, som argatroban, bivalirudin og lepirudin, kan kombineres med warfarin under nøye overvåkning.Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av apiksaban (kanskje rundt 50 %) basert på data med andre hemmere som for eksempel diltiazem. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan økningen bli betydelig større.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av apiksaban (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av apiksaban. Basert på data fra kombinasjoner med andre legemidler med tilsvarende egenskaper, kan en økning i apiksabankonsentrasjonen på i størrelsesorden 50 % eller mer forventes. Økningen vil spesielt kunne bli stor hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Forholdsregler bør tasGjelder personer med samtidig nedsatt nyrefunksjon.Økt konsentrasjon av apiksaban (usikker effekt, men trolig beskjeden økning). I en epidemiologisk studie ble det ikke påvist noen signifikant økt risiko for blødninger ved bruk av kombinasjonen sammenliknet med bruk av apiksaban alene. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan økningen i konsentrasjon trolig bli betydelig større.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av apiksaban (ca 20 % i en studie, noe som er ubetydelig). Men på den annen side ble det i en epidemiologisk studie påvist en 5-doblet økt risiko for blødninger ved bruk av kombinasjonen sammenliknet med bruk av apiksaban alene. Dette kan skyldes at økningen i konsentrasjon kan bli større enn dette hos mange pasienter, for eksempel hos de med nedsatt nyrefunksjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av apiksaban (i gjennomsnitt ca. 60 %). Ved samtidig nedsatt nyrefunksjon kan økningen bli betydelig større.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av apiksaban (kanskje rundt 50-60 % basert på data med den kraftige hemmeren klaritromycin). Ved samtidig nedsatt nyrefunksjon kan økningen bli betydelig større.
Forholdsregler bør tasGjelder personer med samtidig nedsatt nyrefunksjon.Økt konsentrasjon av apiksaban. Basert på data fra kombinasjoner med andre legemidler med tilsvarende egenskaper, kan en økning i apiksabankonsentrasjonen på kanskje i størrelsesorden inntil 50 % forventes. Økningen vil kunne bli større hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av apiksaban (anslagsvis inntil 50-60 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av apiksaban (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av apiksaban (kanskje inntil 50-60 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Mulig økt blødningsrisiko.
123