Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
20 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for nyresvikt, hyperkalemi, hypotensjon, synkope og slag.
Bør unngås Økt risiko for angioødem
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Mulig økt risiko for laktacidose, særlig ved på forhånd potensielt redusert nyrefunksjon.
Forholdsregler bør tasGjelder kun ved bruk av analgetiske (høye) doser acetylsalicylsyre.Nedsatt effekt av ACE-hemmere, økt risiko for nyresvikt. Gjelder særlig hos eldre og hos pasienter med på forhånd nedsatt nyrefunksjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner av nitritoid-type, med vasodilatasjonssymptomer som hypotensjon, simmelhet, flushing m.m.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi. Risikoen er spesielt stor ved bruk av høye doser, hos eldre og hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og/eller diabetes.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi, hypotensjon og nedsatt nyrefuskjon, særlig hos pasienter med diabetesnefropati. Hos de fleste pasienter bør kombinasjonen unngås, men noen utvalgte pasienter med hjertesvikt kan likevel ha nytte av å kombinere midlene.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksisitet/hyperkalemi
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av litium (10-30% i interaksjonsstudier; mer i enkelte kasuistikker), økt risiko for bivirkninger (blant annet tørste, tremor, kvalme og diarè)
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi.
Forholdsregler bør tas Økt blodtrykkssenkende effekt
Ingen tiltak nødvendig Økt blodsukkersenkende effekt; hypoglykemi er beskrevet hos enkeltpasienter. Dette er særlig sett når ACE-hemmere kombineres med insulin eller sulfonylureapreparater. I systematiske studier har det vært vanskelig å påvise noen signifikant effekt, noe som tyder på at det finnes enkeltpasienter som av en eller annen grunn er svært følsomme for interaksjonen, mens flertallet pasienter ikke påvirkes.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av enalapril (50 %)
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av enalapril.
Ingen tiltak nødvendig Mulig risiko for blodtrykksfall ved samtidig inntak av alkohol. Jevnlig bruk av alkohol over tid kan føre til økt blodtrykk og motvirke den antihypertensive effekten av ACE-hemmere.