Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Apalutamid - L02BB05
Glekaprevir og pibrentasvir - J05AP57

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir (anslagsvis kanskje 50 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren karbamazepin).

Interaksjonsmekanisme
Økt utpumping av glekprevir/pibrentasvir via p-glykoprotein og eventuelt også økt metabolisme via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør unngås på grunn av potensielt kraftig og uforutsigbar induksjonseffekt. Kombinasjoner av denne typen er kontraindisert i preparatomtalen til glekaprevir/pibrentasvir.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Bikalutamid induserer ikke leverenzymer. Flutamid er ikke tilstrekkelig undersøkt til å kunne si noe om påvirkning av leverenzymer.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Maviret

SPC Eleada