Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
193 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av avanafil (8-10 ganger). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for lurasidon.
Bør unngås Økt konsentrasjon av den aktive irinotekanmetabolitten SN-38 (100 %) med risiko for alvorlige toksiske effekter.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simeprevir (7-10 ganger basert på data med den krafitge enzymhemmeren ritonavir)
Bør unngås Økt konsentrasjon av ibrutinib (ca. 25 ganger).
Bør unngås Opphevet effekt av Saccharomyces boulardii
Bør unngås Mulig økt konsentrasjon av disopyramid (usikkert omfang).
Bør unngås Økt konsentrasjon av elbasvir (2 ganger) og grazoprevir (3 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kolkisin (2-3 ganger - hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan økningen i kolkisinkonsentrasjon bli enda kraftigere), risiko for alvorlige bivirkninger. Fatale tilfeller der kolkisin har vært kombinert med andre CYP3A4-hemmere er rapportert.
Bør unngås Økt konsentrasjon av dasatinib (4-5 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av salmeterol (15-20 ganger), risiko for alvorlige systemiske bivirkninger.
Bør unngås Risiko for disulfiramliknenede intoleransesyndrom med generelt ubehag, kvalme, hodepine,flushing etc.
Bør unngås Økt konsentrasjon av ivabradin (7-8 ganger i interaksjonsstudie (SPC)), økt risiko for bivirkninger (bradykardi). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Procoralan.
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (8-16 ganger ved midazolam p.o., ca. 5 ganger ved midazolam i.v.)
Bør unngåsGjelder bare når ulipristal brukes over lengre tid (preparatet Esyma), ikke når ulipristal brukes som nødprevensjon i engangsdose (preparatet ellaOne)Økt konsentrasjon av ulipristal (6 ganger)
Bør unngåsGjelder bare trastuzumabemtansin (preparatet Kadcyla), ikke ordinært trastuzumab (preparatet Herceptin)Økt konsentrasjon av DM1, som er en del av emtansin-komponenten i molekylet trastuzumabemtansin. Den kliniske betydningen av dette er ukjent.
Bør unngås Økt konsentrasjon av ergotamin, økt risiko for bivirkninger (ergotisme). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Fungoral.
Bør unngås Økt konsentrasjon av erytromycin. Mulig økt risiko for forlenget QT-tid og alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av naloksegol (ca. 13 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ketokonazol (gjennomsnittlig 2-3 ganger i interaksjonsstudier). Også konsentasjonen av ritonavir, men kanskje fremfor alt de midlene som brukes sammen med ritonavir i faste kombinasjoner, kan øke (rundt en fordobling av konsetrasjonen av paritaprevir, mindre økning for dasabuvir, ingen økning for ombitasvir).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ketokonazol (gjennomsnittlig 70 % i interaksjonsstudie)
12345678910