Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
16 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for for rask frigjøring av hydromorfon fra depottablettene, 2-6 ganger høyere maksimumskonsentrasjoner enn vanlig. Denne effekten er ikke nevnt i preparatpmtalen for Palladon, noe som kan bety at denne interaksjonen ikke gjelder for den depotformuleringen som er bukt i disse depottablettene. Uansett frarådes samtidig bruk av alkohol i preparatomtalen, begrunnet i den farmakodynamiske interaksjonen mellom alkohol og opioider.
Bør unngås Økt sedasjon og risiko for respirasjonsdepresjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for natriumoksybat.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt effekt og økte bivirkniger (sedasjon, CNS-depresjon) av opioider. (Data basert på dyrestudier).
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av opioider
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon, økt toleranse for opiater i etanolfrie perioder, evt. misbruksproblematikk.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon. I en case-kontroll-studie var risikoen for opioid-relaterte dødsfall økt med 49 % ved kombinasjonsbruk sammenlignet med ved bruk av opioider alene.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon. I en case-kontroll-studie var risikoen for opioid-relaterte dødsfall økt med 68 % ved kombinasjonsbruk sammenlignet med ved bruk av opioider alene.
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av opioider.
Ingen tiltak nødvendig Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Ingen tiltak nødvendig Noe økt dosebehov av morfin hos røykere enn hos ikke-røykere. På den annen side er det vist at opioidbehovet øker hos pasienter som nettopp har slutttet å røyke sammenliknet med hos de som aldri har røkt.
Ingen tiltak nødvendig Opioidbehovet er økt hos pasienter som nettopp har sluttet å røyke sammenliknet med hos de som aldri har røkt. Det er effekten av å slutte å røyke som gir denne prinsipielle interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet. Obs: I tillegg interagerer bupropion med kodein og med tramadol. Disse to kombinasjonene er lite hensiktsmessige og bør i utgangspunktet unngås (for detaljer, gjør separat interaksjonssøk på aktuell kombinasjon).