Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
210 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av kobimetinib (inntil 7 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Bør unngåsGjelder bare trastuzumabemtansin (preparatet Kadcyla), ikke ordinært trastuzumab (preparatet Herceptin)Økt konsentrasjon av DM1, som er en del av emtansin-komponenten i molekylet trastuzumabemtansin. Den kliniske betydningen av dette er ukjent.
Bør unngås Økt konsentrasjon av bosutinib (i størrelesesorden inntil 10 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bupropion (50-60 %); i hovedsak vist for ritonavir i kombinasjon med lopinavir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av rupatadin (i størreleseorden 10 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ketokonazol (gjennomsnittlig 2-3 ganger i interaksjonsstudier). Også konsentasjonen av ritonavir, men kanskje fremfor alt de midlene som brukes sammen med ritonavir i faste kombinasjoner, kan øke (rundt en fordobling av konsetrasjonen av paritaprevir, mindre økning for dasabuvir, ingen økning for ombitasvir).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dronedaron (anslagsvis minst 10 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ranolazin (i størrelsesorden 3-4 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger (kvalme, svimmelhet m.m.).
Bør unngås Økt konsentrasjon av bosentan (anslagsvis rundt 5 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av avanafil (13 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av tikagrelor (basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol kan konsentrasjonen forventes å øke inntil 7-8 ganger), nedsatt konsentrasjon av tikagrelors aktive metabolitt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av dabigatran (usikkert omfang, kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir).
Bør unngåsGjelder ved oppstart og i dosetitreringsfasen med venetoklaks. Senere kan midlene kombineres forutsatt at venetoklaksdosen reduseres betydelig (se under "Dosetilpasning").Økt konsentrasjon av venetoklaks (6-7 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Bør unngås Mulig økt konsentrasjon av disopyramid (usikkert omfang).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lomitapid (25-30 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dasatinib (4-5 ganger ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kariprazin og aktiv metbolitt (i størrelsesorden en fordobling basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol, evnetuelt mer ved langtidsbehandling på grunn av opphoping av aktiv kariprazinmetabolitt).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av petidin (60-70 %), økt konsentrasjon av den toksiske metabolitten norpetidin (50 %).
Bør unngås Økt konsentrajon av voksilapervir (4-5 ganger når atazanavir inngår sammen med ritonavir, 2-3 ganger når darunavir inngår sammen med ritonavir). Effekten på voksilaprevir er således trolig avhengig av hvilke andre midler ritonavir er kombinert med.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk (gestagenspiral) og heller ikke medroksyprogesteron til depotinjeksjoner.Mulig nedsatt konsentrasjon av progestogenet; mulig redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes.
12345678910...