Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
190 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av bosentan (anslagsvis rundt 5 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av isradipin. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, nifedipin) må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved samtidig inntak av sterke hemmere av CYP3A4.
Bør unngåsGjelder ved peroral bruk av nimodipin. Ved intravenøs bruk av nimodipin kan midlene kombineres.Økt konsentrasjon av nimodipin. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, nifedipin) må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved bruk av peroral nimodipin samtidig med inntak av sterke hemmere av CYP3A4. Ved bruk av intravenøs nimodipin vil trolig interaksjonsgraden være langt mindre enn dette.
Bør unngås Økt konsentrasjon av posakonazol. Basert på data fra studier med ketokonazol, kan en økning på 2-3 ganger forventes. Også økt konsentasjonen av ritonavir, men kanskje fremfor alt konsentrasjonen av de midlene som brukes sammen med ritonavir i faste kombinasjoner kan øke (rundt en fordobling av konsetrasjonen av paritaprevir, mindre økning for dasabuvir, ingen økning for ombitasvir er vist for ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dronedaron (anslagsvis minst 10 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ranolazin (i størrelsesorden 3-4 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger (kvalme, svimmelhet m.m.).
Bør unngås Økt konsentrasjon av eplerenon, økt risiko for bivirkninger (hyperkalemi). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til Inspra. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, må en i størrelsesorden 5 ganger økning i konsentrasjonen av eplerenon påregnes.
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus, økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin (usikkert omfang, men det er trolig snakk om en mangedodling av konsentrasjonen), økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).
Bør unngås Økt konsentrasjon av naloksegol (10-15 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ritonavir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av itrakonazol. Basert på data fra studier med ketokonazol, kan en økning på 2-3 ganger forventes. Også økt konsentasjonen av ritonavir, men kanskje fremfor alt de midlene som brukes sammen med ritonavir i faste kombinasjoner, kan øke (rundt en fordobling av konsetrasjonen av paritaprevir, mindre økning for dasabuvir, ingen økning for ombitasvir er vist ved kombinasjon med ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av elbasvir (2-5 ganger) og grazoprevir (7-11 ganger) avhengig av hvilket annet anti-HIV-middel ritonavir kombineres med.
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås og pasienter bruker ribosiklib i doser på 400 mg/d eller mer, må dosen av ribosiklib reduseres.Økt konsentrasjon av ribosiklib (3-4 ganger)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (fra ingen effekt til 50 % reduksjon i ulike studier), risiko for nedsatt effekt av antikonsepsjonsmidlene. I tillegg økte konsentrasjoner av visse progestogener (2-3 ganger økning vist for norgestimat/levenorgestrel). Nedsatt konsentrasjon av paritaprevir og dasabuvir (gjelder preparater der disse virketoffene inngår).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dasatinib (4-5 ganger ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Mulig økt konsentrasjon av disopyramid (usikkert omfang).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ulipristal kort tid etter oppstart med ritonavir (6 ganger basert på data for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol). Mulig nedsatt konsentrasjon av ulipristal ved langtidsbruk av ritonavir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bupropion (50-60 %); i hovedsak vist for ritonavir i kombinasjon med lopinavir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av erytromycin. Mulig økt risiko for forlenget QT-tid og alvorlige arytmier.
12345678910