Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
194 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus (i størrelsesorden 10 ganger basert på andre kraftige enzymhemmere), økt risiko for bivirkninger/toksiske effekter.
Bør unngås Økt konsentrasjon av pazopanib (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (trolig en mangedobling av konsentrasjonen), , økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i bl.a. SPC for Zocor og Viekirax.
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin (usikkert omfang, men det er trolig snakk om en mangedodling av konsentrasjonen), økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin (trolig en mangedobling av konsentrasjonen), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert bl.a. i preparatomtalene for Mevacor og Viekirax.
Bør unngås Økt konsentrasjon av rivaroksaban (2-3 ganger), økt risiko for bivirkninger (blødninger). Konsentrasjonsøkningen kan også være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for rivaroksaban.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av petidin (60-70 %), økt konsentrasjon av den toksiske metabolitten norpetidin (50 %).
Bør unngås Økt konsentrasjon av triazolam (20 ganger).
Bør unngås Mulig økt konsentrasjon av vorikonazol intialt, etter hvert nedsatt konsentrasjon av vorikonazol (fremfor alt ved kronisk behandling med høye doser ritonavir, der en mer enn 80 % reduksjon i vorikonazolkonsentrasjonen er beskrevet). Denne effekten er avhengig av pasientens genetiske status for CYP2C19 (se også under). Konsentrasjonen av de midlene som brukes sammen med ritonavir i faste kombinasjoner kan øke (rundt en fordobling av konsetrasjonen av paritaprevir, en mindre økning for dasabuvir, ingen økning for ombitasvir er vist for ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ketokonazol (gjennomsnittlig 2-3 ganger i interaksjonsstudier). Også konsentasjonen av ritonavir, men kanskje fremfor alt de midlene som brukes sammen med ritonavir i faste kombinasjoner, kan øke (rundt en fordobling av konsetrasjonen av paritaprevir, mindre økning for dasabuvir, ingen økning for ombitasvir).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ritonavir. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av ritonavir kan synke med i størrelsesorden 30-40 %. Dermed risikerer man at konsentrasjonen vil synke også for anti-HIV-midler som gis samtidig med ritonavir, med risiko for terapisvikt som resultat.
Bør unngås Økt konsentrasjon av budesonid (4-5 ganger økning basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol, men med tanke på effekten som ritonavir har på konsentrasjonen av flutikason, kan det ikke utelukkes at økningen i konsentrasjon kan bli betydelig større), risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Bør unngås Økt konsentrasjon av flutikason (kanskje 100 ganger eller mer). Det finnes en lang rekke kasuistikker der systemiske glukokortikoideffekter er beskrevet, inklusive binyrebarksuppresjon og mange tilfeller av Cushings syndrom.
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus, økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av tikagrelor (basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol kan konsentrasjonen forventes å øke inntil 7-8 ganger), nedsatt konsentrasjon av tikagrelors aktive metabolitt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av dabigatran (usikkert omfang, kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dronedaron (anslagsvis minst 10 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bupropion (50-60 %); i hovedsak vist for ritonavir i kombinasjon med lopinavir.
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås og pasienter bruker ribosiklib i doser på 400 mg/d eller mer, må dosen av ribosiklib reduseres.Økt konsentrasjon av ribosiklib (3-4 ganger)
12345678910