Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
159 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Betydelig økt konsentrasjon av bosutinib.
Bør unngås Økt konsentrasjon av buspiron, økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simeprevir (6-8 ganger basert på data med enzymhemmeren etytromycin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av karbamazepin (gjennomsnittlig 40-100 % i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger (svimmelhet, koordinasjonsvansker). Nedsatt konsentrasjon av klaritromycin, økt risiko for terapisvikt. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 kan man regne med at konsentrajonen av klaritromycin vil synke med rundt 90 %.
Bør unngås Økt konsentrasjon av fidaksomicin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus, økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av disopyramid (5 ganger i kasusrapporter), økt arytmirisiko (torsades-arytmier beskrevet i kasusrapporter).
Bør unngås Økt konsentrasjon av ribosiklib (basert på data med enzymhemmeren erytromycin vil økningen i konsentrasjonen være avhengig av ribosiklibdosen, fra 30 % økning ved høye ribosiklibdoser til en en fordobling eller mer ved lave ribosiklibdoser). Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lomitapid (25-30 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol, trolig en del mindre ved samtidig bruk av moderate hemmere, men likevel kanskje i størrelesorden 10 ganger økning).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Mevacor.
Bør unngås Økt konsentrasjon av ibrutinib (5-15 ganger basert på data fra simuleringsstudier samt studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av klaritromycin (90 % i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av takrolimus, økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sirolimus, økt risiko for bivirkninger
Bør unngåsGjelder hos pasienter som dessuten har andre risikofaktorer for å utvikle torsades de pointes-arytmier, som for eksempel eksisterende proarytmiske tilstander, hjertesvikt og elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi, hypomagnesemi).Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG. Kontraindisert i SPC for Dridol.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av klaritromycin. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 kan man regne med at konsentrajonen av klaritromycin vil synke med rundt 90 %.
Bør unngås Økt konsentrasjon av pazopanib.
Bør unngås Økt konsentrasjon av ergotamin, økt risiko for bivirkninger (ergotisme).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning basert på studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
12345678