Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
16 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av antiepileptika (vist i kasuistikker for valproat og fenytoin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av lamotrigin (50-70 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av lamotrigin (inntil 50 % reduksjon). Ingen påvirkning av konsentrasjonen av fenobarbital.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-despresjon , fremfor alt i kombinasjon med sederende antiepileptika. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av lamotrigin (50 %). Mulig økt konsentrasjon av den aktive epoksidmetabolitten til karbamazepin (motstridende data).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av lamotrigin (50 %; vist for lopinavir i kombinasjon med ritonavir)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av lamotrigin (2-4 ganger), økt risiko for utslett og tosksiske effekter av lamotrigin (sedasjon, tremot ataksi m.m.). Minimale endinger i konsentrasjonen av valproat.
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av lamotrigin, mulig økt kramperisiko (økt krampefrekvens vist i en kasusrapport).
Forholdsregler bør tas Nedsatt serumkonsentrasjon av lamotrigin (i gjennomsnitt 50 % i interaksjonsstudier), økt risiko for terapisvikt. Ved bruk av p-piller med tablettfrie perioder, må det forventes en gradvis, midlertidig stigning (med en faktor to) i plasmakonsentrasjonen i denne perioden.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av kvetiapin (20-60 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av lamotrigin (30-40 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av lamotrigin (i gjennomsnitt 30-40 %, men med variasjoner fra ingen effekt til 70 %). Usikker effekt på konsentrasjon av oxkarbazepin, muligens en liten økning og eventuelt en tilsvarendre reduksjon i konsentrasjonen av den aktive metabolitten monohydroksykarbazepin.
Forholdsregler bør tasGjelder for lavdoserte gestagenpiller (tradisjonelle «minipiller»), ikke for tabletter med 75 mikrogram desogestrel eller annen type gestagenprevensjon (spiral, implantat, depotinjeksjoner).Mulig nedsatt serumkonsentrasjon av gestagenet (20 %, vist for levonorgestrel). For preparater med høye gestagendoser spiller dette ingen rolle, men for lavdoserte gestagenpiller (tradisjonelle «minipiller») kan det eventuelt være en risiko for nedsatt graviditetsbeskyttelse.
Ingen tiltak nødvendig Mulig nedsatt konsentrasjon av progestogenet (20 %, vist for levonorgestrel).
Ingen tiltak nødvendig Mulig nedsatt konsentrasjon av lamotrigin (20-30 %). Mulig økt konsentrasjon av olanzapin (20-30 %).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av lamotrigin (inntil 100 % i kasusrapporter), ingen effekt i en systematisk studie.