Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
20 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Betydelig økt risiko for rabdomyolyse. Flere tilfeller (inkludert noen dødsfall) er rapportert hos pasienter som har brukt denne kombinasjonen.
Bør unngås Økt konsentrasjon av fluvastatin.
Forholdsregler bør tasGjelder ved bruk av høye doser fluvastatin.Mulig økt konsentrasjon av warfarin, økt INR. Interaksjonen sees i hovedsak hos pasienter som behandles med høye fluvastatindoser.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for muskelbivirkninger, inklusive rabdomyolyse (2-6 ganger økning i risikoen i epidemiologiske studier).
Forholdsregler bør tasGjelder ved bruk av høye doser fluvastatinØkt konsentrasjon av fluvastatin (50-60 %), økt risiko for rabdomyolyse.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (2-3 ganger økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner). Effekten på rosuvastain er vist for den aktive leflunomidmetabolitten teriflunomid.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av pravastatin (usikkert omfang, men trolig mindre enn for atorvastatin, der økningen er 3-4 ganger når letemovir er gitt uten ciklosporin. Hvis ciklosporin også brukes, vil fluvastatinkonsentrasjonen kunne bli enda høyere, men omfanget av dette er usikkert).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (50-60 % økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (2-3 ganger økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (ukjent omfang; 40-50 % er rapportert for atorvastatin, pravastatin og rosuvastatin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av fluvastatin (gjennomsnittlig 50 % i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av fluvastatin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fluvastatin, økt risiko for rabdomyolyse.
Forholdsregler bør tasGjelder rosuvastatin, lovastatin og simvastatin.Økt konsentrasjon av statiner (fra 2-3 ganger til 7-8 økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin og fra 40 % til over 2 ganger økning er vist for pravastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fluvastatin (kanskje ca. 2-3 ganger basert på data med atorvastatin og rosuvastatin).
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for rabdomyolyse (basert på enkelte kasusrapporter). Det finnes imidlertid et kombinasjonspreparat tilgjengelig, og i kliniske studier med dette ser det ikke ut til å være noen økt risiko for muskelbivirkninger. Det kan tenkes at høye statindoser kan være vel så viktig som kombinasjonen med nikotinsyre i de rapporterte enkelttilfellene.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av fluvastatin (ca. 2 ganger i interaksjonsstudier). Det er ikke funnet tegn på økt risiko for rabdomyolyse eller CK-stigning ved kombinasjonsbehandling sammenlignet med fluvastatin-monoterapi.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av fluvastatin (gjennomsnittlig 80% i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av digoksin (10-20%).
Ingen tiltak nødvendig Samtidig bruk av gemfibrozil er ikke vist å påvirke fluvastatins kinetikk.