Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Kobicistat - Se substanser
Metadon - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av metadon (50 % for R-metadon, som står for mesteparten av den kliniske effekten; 100 % for S-metadon, som står for mesteparten av den QT-forlengende effekten i EKG - dette er vist for itrakonazol). En kasusrapport har beskrevet alvorlige hjertearytmier ved bruk av kombinasjonen med intrakonazol.

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av metadon via CYP3A4.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp nøye med tanke på bivirkninger av metadon og måling av serumkonsentrasjonen av metadon, og metadondosen justeres etter dette.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Stribild

Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 - kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5.

SPC Sporanox

NoorZurani MH, Vicknasingam B, Narayanan S. Itraconazole-induced torsade de pointes in a patient receiving methadone substitution therapy. Drug Alcohol Rev 2009; 28: 688-90.