Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
50 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for blødning. Hvis kombinasjonen ikke kan unngås
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av edoksaban (usikkert omfang).
Bør unngåsGjelder bare trombinhemmere og faktor Xa-hemmere som gis peroralt. Midler som gis som infusjon/injeksjon, som argatroban, bivalirudin og lepirudin, kan kombineres med warfarin under nøye overvåkning.Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Mulig økt blødningsrisiko, selv om kontrollerte studier ikke har kunnet påvise dette. De motstridende dataene kan skyldes at det er brukt ulike typer og doser av ginkgo-preparatene.
Bør unngås Økt risiko for blødning i forbindelse med injeksjonene av alipogentiparvovec. I følge preparatomtalen for Glybera må ikke platehemmere eller antikoagulantia tas den siste uken før en injeksjon med Glybera, og heller ikke den første dagen etter injeksjonen.
Bør unngås Økt blødningsrisiko.
Bør unngåsUfraksjonert heparin kan likevel brukes i lave doser for å holde venøse eller arterielle katetere åpne, eller i forbindelse med kateterablasjon for atrieflimmer.Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt konsentrasjon av edoksaban (kanskje rundt en fordobling basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger (blødninger). Konsentrasjonsøkningen kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av edoksaban (kanskje rundt en fordobling basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger (blødninger). Konsentrasjonsøkningen kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til indinavir).
Forholdsregler bør tas Mulig økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tasGjelder hvitløk tatt som tabletter/i høykonsentrert form, ikke ved bruk i matlaging.Kontrollerte kliniske studier taler ikke for en interaksjon, men hvitløk er vist å hemme blodplatefunksjonen in vitro og det finnes et fåtall kasuistikker med økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av edoksaban (80-90 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av edoksaban (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko
Forholdsregler bør tasGjeder bare ibuprofen brukt til behandling av persisterende ductus arteriosus hos nyfødte (preparatet Pedea).Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av edoksaban (kanskje inntil 50-60 % basert på data med verapamil). En slik økning anses ikke for å være så stor at dosereduksjon er påkrevet. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan økningen bli betydelig større.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av edoksaban (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av edoksaban, økt kosentrasjon av edoksabans aktive metabolitter. Nettoeffekten av dette er usikker, men i en studie med den kraftige enzyminduktoren rifampicin er det ikke vist forskjeller i protrombintid og APTT.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av edoksaban (kanskje inntil 50-60 % basert på data med verapamil). En slik økning anses ikke for å være så stor at dosereduksjon er påkrevet. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan økningen bli betydelig større.
123