Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Glekaprevir og pibrentasvir - J05AP57
Edoksaban - B01AF03

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av edoksaban. Basert på data fra kombinasjoner med andre legemidler med tilsvarende egenskaper (for eksempel dronedaron og ciklosporin), kan en økning i apiksabankonsentrasjonen på i størrelsesorden 50 % eller mer forventes. Økningen vil spesielt kunne bli stor hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Interaksjonsmekanisme
Glekaprevir/pibrentasvir hemmer utpumping av edoksaban i tarmvegg, galle og nyrer via p-glykoprotein.

Dosetilpasning
Edoksaban elimineres via p-glykoprotein, og kombinasjonen med andre p-glykoproteinsubstrater, som dabigatran, er kontraindisert i preparatomtalen til glekaprevir/pibrentasvir. I preparatomtalen til edoksaban anbefales halv dose (dvs 30 mg/d) ved atrieflimmer og venøs tromboembolisme når pasienten samtidig bruker anadre p-glykoprotein-hemmere.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på økt blødningsrisiko.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Maviret

SPC Lixiana