Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
69 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for kraftig forhøyede leverenzymverdier.
Bør unngåsGjelder når ivakaftor gis i kombinasjon med lumakaftor.Nedsatt konsentrasjon av østrogenkomponenten (usikkert omfang). Det er usikkert om gestagenkomponenten påvirkes.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon fremfor alt av gestagenkomponenten, risiko for mangelfull antikonsepsjonseffekt. Trolig vil også konsetrasjonen av østrogenkomponenten blir redusert.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenkompnenten (inntil 60 % basert på data med det følsomme CYP3A4-substratet midazolam), risiko for mangelfull antikonsepsjonseffekt. Det er usikkert om gestagenkomponenten vil påvirkes, men det kan ikke utelukkes.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenkomponenten og trolig også av gestagenkomponenten.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenenkomponenten (10-15 % vist for etinyløstradiol), men i større grad av gestagenkomponenten (40-50 %; vist for gestoden).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dasabuvir (50 %). Økt risiko for levertoksisitet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenkomponenten (gjennomsnittlig ca. 50 % vist for enityløstradiol) og av gestagenkomponenten, nedsatt eller opphevet effekt av prevensjonsmiddelet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenkomponenten og av gestagenkomponenten, nedsatt eller opphevet effekt av prevensjonsmiddelet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenkomponenten (gjennomsnittlig 50 % vist for etinyløstradiol i interaksjonsstudier med rifampicin) og trolig også av gestagenkomponenten. Nedsatt eller opphevet effekt av prevensjonsmiddelet. Interaksjonsgraden med rifapentin og rifabutin er ikke studert. Også rifapentin og rifabutin vil forventes å redusere konsentrasjonen, men i mindre grad enn med rifampicin. Generelt sett er rifampicin den kraftigste induktoren, deretter kommer rifapentin, mens rifabutin er den svakeste induktoren av de tre. Som et eksempel er det vist at konsentrasjonen av indinavir reduseres med ca. 90 % ved samtidig bruk av rifampicin, at den reduseres med ca. 70 % ved samtidig bruk av rifapentin (daglig dosering), og at den reduseres med 30-40 % samtidig bruk av rifabutin. Siden den induserende effekten av rifapentin er doseavhengig, vil dosering for eksempel en gang hver tredje dag eller en gang ukentlig vil gi en lavere påvirkning enn daglig dosering.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenkomponenten og trolig også av gestagenkomponenten.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol/østradiol (i gjennomsnitt 30 %). Det er usikkert om andre østrogener vil påvirkes, men det kan ikke utelukkes.
Bør unngås Nedsatt antikonsepsjonseffekt, risiko for mellomblødninger og uønsket graviditet.
Bør unngås Mulig nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol/østradiol, risiko for mangelfull antikonsepsjonseffekt.
Bør unngåsInteraksjonen er bare aktuell for preparatet Ryeqo, som brukes hos kvinner, og ikke for preparatet Orgovyx, som utelukkende brukes hos menn.Bruk av hormonelle prevensjonsmidler er urasjonelt siden Ryeqo virker antikonseptivt i seg selv. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Ryeqo. For informasjon om ikke-hormonell prevensjon i forbindelse med bruk av Ryeqo hos kvinner i fertil alder, se preparatomtalen for Ryeqo.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenkomponenten, risiko for mangelfull antikonsepsjonseffekt. Det er usikkert om gestagenkomponenten vil påvirkes, men det kan ikke utelukkes. I preparatomtalen til sotorasib heter det at barrieremetoden bør brukes i tillegg.
Bør unngåsGjelder bare legemidler som inneholder etinyløsradiol.Økt konsentrasjon av fezolinetant (usikkert omfang).
Bør unngåsGjelder ved topiramatdoser på over 200 mg/d.Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol. Minimale endringer ved topiramatdoser på 200 mg/d eller mindre, for eksempel 16 % reduksjon i en studie ved bruk av topiramat 92 mg/d (preparatet Qsiva) og 18 % reduksjon i en studie ved bruk av topiramat 200 mg/d. Inntil 30 % reduksjon av etinyløstradiol-konsentrasjonen ved topiramatdoser på over 200 mg/d. Eventelt også nedsatt konsentrasjon av gestagenkomponenten.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenkomponenten og trolig også av gestagenkomponenten.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av østrogenkomponenten, risiko for mangelfull antikonsepsjonseffekt. Det er usikkert om gestagenkomponenten vil påvirkes, men det kan ikke utelukkes.
1234