Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Topiramat - Se substanser
Prevensjonsmidler med østrogen - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder ved topiramatdoser på over 200 mg/d.

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol. Minimale endringer ved topiramatdoser på 200 mg/d eller mindre, for eksempel 16 % reduksjon i en studie ved bruk av topiramat 92 mg/d (preparatet Qsiva) og 18 % reduksjon i en studie ved bruk av topiramat 200 mg/d. Inntil 30 % reduksjon av etinyløstradiol-konsentrasjonen ved topiramatdoser på over 200 mg/d. Eventelt også nedsatt konsentrasjon av gestagenkomponenten.

Interaksjonsmekanisme
Økt metabolisme av østrogener og eventuelt også gestagener via CYP3A4 og glukoroniderende enzymer.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Ved lave topiramatdoser bør pasienten informeres/følges opp med tanke på gjennombruddsblødninger. Ved gjennombruddsblødninger bør alternativ prevensjon benyttes. Ved høye topiramatdoser bør alternativ prevensjon velges.

Legemiddelalternativer
Hormonspiral eller barrieremetoder er trolig de beste alternativene. Det finnes flere antiepileptika uten relevant evne til å indusere legemiddelmetabolisme (for eksempel valproat, gabapentin og levetiracetam), men indikasjonsområde og dokumentasjon kan være annerledes.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Rosenfeld WE, Doose DR, Walker SA et al. Effect of topiramate on the pharmacokinetics of an oral contraceptive containing norethindrone and ethinyl estradiol in patients with epilepsy. Epilepsia 1997; 38: 317–23.

Doose DR, Wang S-S, Padmanabhan M et al. Effect of topiramate or carbamazepine on the pharmacokinetics of an oral contraceptive containing norethindrone and ethinyl estradiol in healthy obese and nonobese female subjects. Epilepsia 2003; 44: 540–9.

Reimers A. Contraception for women with elipepsy; counselling, choices and concerns. Open Access J Contraception 2016; 7: 69-76.

Reimers A et al. Interactions between hormonal contraception and antiepileptic drugs. Seizure 2015; 28: 66-70.

Reiter L, Nakken KO. Prevensjon for kvinner som bruker antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 32-4.

SPC Topimax

SPC Qsiva