Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
19 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for metotreksatbivirkninger (pancytopeni; redusert nydannelse av blodceller/plater) gjennom kombinert farmakokinetisk/farmakodynamisk interaksjon
Bør unngås Økt risiko for metotreksatbivirkninger (pancytopeni; redusert nydannelse av blodceller/plater)
Bør unngås Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngås Økt serumkonsentrasjon av metotreksat, økt risiko for bivirkninger (pancytopeni; redusert nydannelse av blodceller/plater)
Forholdsregler bør tas Økt risiko for metotreksatbivirkninger (benmargssuppresjon m.m.).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for leverbivirkninger (alvorlig toksisk hepatitt beskrevet i flere kasusrapporter). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for acitretin, mens det i preparatomtalen for metotreksat angis at pasientene må overvåkes med tanke på kliniske symptomer og tegn på levertoksisitet.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metotreksat, risiko for beinmargssuppresjon (en rekke kasuistikker på ulike penicilliner, selv om effekten ikke har vært like tydelig i mer systematiske studier). Konsekvensene har vært alvorligst ved høydosebehandling med metotreksat, men det finnes også rapporter på toksiske effekter ved kombinasjon med peroral lavodsebehandling metotreksat (7,5 til 15 mg per uke).
Forholdsregler bør tasVed bruk av koronavaksine, se detaljer i FHIs vaksineveileder for koronavaksinasjon (lenke finnes blant referansene).Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener.
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for levertoksisitet. Preparatomtalene for metotreksat og isotretinoin angir at pasientene må overvåkes med tanke på kliniske symptomer og tegn på levertoksisitet.
Forholdsregler bør tasGjelder ved bruk av lave doser metotreksat peroralt eller til injeksjon 1-2 ganger per uke som immunsuppressiv behandling ved for eksempel revmatoid artritt og psoriasis. Ved bruk av høye doser metotreksat til kreftbehandling bør kombinasjonen unngås.Økt konsentrasjon av metotreksat (30-40 % basert på studier med høydose acetylsalisylsyre), økt risiko for benmargsdepresjon. Risikoen er størst hos pasienter med redusert nyrefunksjon. Den er trolig beskjeden hos pasienter med normal nyrefunksjon som ikke bruker høyere metotreksatdose enn standard (7,5-15 mg/uke). Bruk av folsyre vil trolig redusere risikoen ytterligere.
Forholdsregler bør tasGjelder ved bruk av lave doser metotreksat peroralt eller til injeksjon 1-2 ganger per uke som immunsuppressiv behandling ved for eksempel revmatoid artritt og psoriasis, sammen med høye (analgetiske) doser acetylsalisylsyre. Ved bruk av høye doser metotreksat til kreftbehandling bør kombinasjonen med høye (analgetiske) doser acetylsalisylsyre unngås. Ingen forholdsregler er nødvendig ved bruk av lavdose acetylsalisylsyre som platehemming.Økt konsentrasjon av metotreksat (30-40 %), økt risiko for benmargsdepresjon. Risikoen er størst hos pasienter med redusert nyrefunksjon. Den er trolig beskjeden hos pasienter med normal nyrefunksjon som ikke bruker høyere metotreksatdose enn standard (7,5-15 mg/uke). Bruk av folsyre vil trolig redusere risikoen ytterligere.
Forholdsregler bør tas Gjensidig økt toksisitet (motstridende data)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metotreksat (i gjennomsnitt 50 % i en studie; ingen forskjell i en populasjonsfarmakokinetisk studie).
Forholdsregler bør tasGjelder ved bruk av lave doser metotreksat peroralt eller til injeksjon 1-2 ganger per uke som immunsuppressiv behandling ved for eksempel revmatoid artritt og psoriasis. Ved bruk av høye doser metotreksat til kreftbehandling bør kombinasjonen unngås.Økt konsentrasjon av metotreksat (30-40 % basert på studier med høydose acetylsalisylsyre), økt risiko for benmargsdepresjon. Risikoen er størst hos pasienter med redusert nyrefunksjon. Den er trolig beskjeden hos pasienter med normal nyrefunksjon som ikke bruker høyere metotreksatdose enn standard (7,5-15 mg/uke). Bruk av folsyre vil trolig redusere risikoen ytterligere.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av cisplatin, muligens også av metotreksat, økt risiko for nefrotoksisitet
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt konsentrasjon av teofyllin (20 %)
Ingen tiltak nødvendig Teoretisk sett økt konsentrasjon av metotreksat på grunn av mulig hemmet tubulær sekresjon, trolig minimal praktisk betydning.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av metotreksat
Ingen tiltak nødvendigGjelder ved bruk av lave doser metotreksat peroralt eller til injeksjon 1-2 ganger per uke som immunsuppressiv behandling ved for eksempel revmatoid artritt og psoriasis. Ved bruk av høye doser metotreksat til kreftbehandling bør pasienten følges opp med tanke på økt risiko for benmargsdepresjon og andre toksiske effekter.Muligens økt konsentrasjon av metotreksat.