Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Metotreksat - L04AX03
Acetylsalisylsyre, høydose - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ved bruk av lave doser metotreksat peroralt eller til injeksjon 1-2 ganger per uke som immunsuppressiv behandling ved for eksempel revmatoid artritt og psoriasis, sammen med høye (analgetiske) doser acetylsalisylsyre. Ved bruk av høye doser metotreksat til kreftbehandling bør kombinasjonen med høye (analgetiske) doser acetylsalisylsyre unngås. Ingen forholdsregler er nødvendig ved bruk av lavdose acetylsalisylsyre som platehemming.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av metotreksat (30-40 %), økt risiko for benmargsdepresjon. Risikoen er størst hos pasienter med redusert nyrefunksjon. Den er trolig beskjeden hos pasienter med normal nyrefunksjon som ikke bruker høyere metotreksatdose enn standard (7,5-15 mg/uke). Bruk av folsyre vil trolig redusere risikoen ytterligere.

Interaksjonsmekanisme
Hemmet renal ekskresjon av metotreksat og aktive metabolitter. Kan både skyldes generelt nedsatt nyrefunksjon (særlig hos pasienter med redusert nyrefunksjon fra før) og konkurranse om tubulær sekresjon.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Ved smerter: Paracetamol eller opioidanalgetika. Ev. lokalvirkende NSAID-preparater.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Zuik M, Mandel MA. Methotrexate-salicylate interaction: a clinical and experimental study. Surg Forum 1975; 26: 567–9.

Stewart CF, Fleming RA, Germain BF et al. Aspirin alters methotrexate disposition in rheumatoid arthritis patients. Arthritis Rheum 1991; 34: 1514–20.

Rooney TW, Furst DE, Koehnke R et al. Aspirin is not associated with more toxicity than other nonsteroidal antiinflammatory drugs in patients with rheumatoid arthritis treated with methotrexate. J Rheumatol 1993; 20: 1297–1302.

The Committee on Safety of Medicines/Medicines Control Agency. Blood dyscrasias and other ADRs with low-dose methotrexate. Current Problems 1997; 23: 12.