Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
14 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for forvirring og psykotiske symptomer (hallusinasjoner og paranoide tanker). I en studie forekom slike sympotmer hos omtrent 20 % av alle som fikk kombinasjonen.
Bør unngåsGjelder kun peroral levende vaksine, ikke tyfoidvaksine for injeksjon. Gjelder ikke metenamin.Risiko for nedsatt vaksinerespons.
Bør unngås Økt konsentrasjon av fluorouracil (30-40 %), risiko for toksiske effekter uten åpenbar bedret terapieffekt.
Bør unngås Mulig risiko for intoleransesyndrom (disulfiramlignende).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ciklosporin (opptil 2 ganger i kasuistikker).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av litium (20-125 % i kasuistikker).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av mykofenolsyre (20-30 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metronidazol (30-70 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av warfarin (30-100 %), økt INR (ikke helt sjelden i størrelsesorden en fordobling), økt risiko for blødninger.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fenytoin (gjennomsnittlig 30 % i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tasGjelder bredspektrede antibiotika gitt peroraltKan gi økt antikoagulasjonseffekt med økt INR.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av karbamazepin (50 % i en kasusrapport).
Ingen tiltak nødvendig Mulig risiko for intoleransesyndom (antabusliknende). Prodsenten av preparatet Dropizol fraråder samtidig bruk, men basert på alkoholmengden man får i seg ved vanlig dosering samt usikkerheten om hvorvidt metronidazol i det hele tatt har denne effekten, vil kombinert inntak trolig være uproblematisk.
Ingen tiltak nødvendig Mulig risiko for nedsatt antikonsepsjonseffekt. Både mellomblødninger og uønskede graviditeter er rapportert i enkelttilfeller, i hovedsak for for aminopenicilliner og tetrasykliner. Epidemiologiske studier har på den annen side ikke påvist noen overhyppighet av uønskede graviditeter, og farmakokinetiske studier har heller ikke påvist noen redukasjon av konsentrasjonen av etinyløstradiol ved samtidig behandling med antibiotika. Den kliniske relevansen av enkeltrapportene er derfor høyst usikker.