Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
60 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av esomeprazol (en reduksjon på 80-90 % er vist for omeprazol).
Bør unngås Nedsatt serumkonsentrasjon av atazanivir (gjennomsnittlig 50-60% i interakasjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ceritinib (i gjennomsnitt 70-80 % ved samtidig inntak).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av pazopanib (i gjennomsnitt ca. 40 % ved samtidig inntak).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rilpivirin (40 %; vist for omeprazol), betydelig risiko for mangelfull effekt av rilpivirin.
Bør unngåsGjelder fremfor alt ved bruk av høye doser protonpumpehemmere.Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir (ca. 50 %; vist for omeprazol 40 mg/d, mindre kraftig effekt for omepreazol 20 mg/d), ingen effekt på konsentrasjonen av pibrentasvir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av klopidogrels aktive metabolitt, risiko for nedsatt antitrombotisk effekt av klopidogrel. Den kliniske relevansen av interaksjonen er usikker og kontroversiell. Den aktive klopidogrelmetabolitten reduseres med inntil 40-50 % for omeprazol og esomeprazol og en del mindre for lanzoprazol og pantoprazol. Effekten er større jo høyere dosen av protonpumpehemmeren er. Dette fører til en redusert platehemmende effekt målt i blodprøver fra friske forsøkspersoner og pasienter. Det er imidlertid inkonsistente data når det gjelder den kliniske relevansen i forhold til kardiovaskulære endepunkter og mortalitet. Noen meta-analyser har funnet en generell økning av kardiovaskulære hendelser på inntil 30-40 % i ved kombinasjonsbruk. Andre meta-analyser har ikke funnet en slik risikoøkning. Dette kan skyldes at påvirkningen får større betydning jo høyere risikoen for trombotiske hendelser er i utgangspunktet, som etter perkutan koronar intervensjon. Det er ikke påvist noen økt mortalitet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av gefitinib (i gjennomsnitt 40-50 % ved samtidig inntak av H2-blokkere, trolig omtrent det samme for protonpumpehemmere).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av esomeprazol (40-50 % basert på data med omeprazol).
Bør unngåsGjelder bare ved bruk av posakonazol mikstur, ikke posakonazol enterotabletter eller infusjonsvæske.Nedsatt konsentrasjon posakonazol (30-50 %), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bosutinib (i gjennomsnitt 70-80 % ved samtidig inntak).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dakomitinib (i gjennomsnitt 30-40 % ved samtidig inntak; vist for rabeprazol).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av erlotinib (i gjennomsnitt 40-50 % ved samtidig inntak).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av pemgatinib (i gjennomsnitt 30-40 % ved samtidig inntak, men 1/3 av pasientene fikk en kraftig reduksjon i pemgatinib-konsentrasjonen ved samtidig bruk av esomeprazol).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av neratinib (i gjennomsnitt 70 % ved samtidig inntak).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon itrakonazol (gjennomsnittlig 60-70 % i interaksjonsstudie med omeprazol), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon ketokonazol (gjennomsnittlig 80 % i interaksjonsstudie med omeprazol), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dasatinib (i gjennomsnitt 50-60 %, vist ved samtidig bruk av H2-blokkere).
Bør unngås Økt konsentrasjon av selumetinib (anslagsvis inntil 30-40 % basert på teoretiske data). I preparatomtalen til selumetinib anbefales det at kombinasjonen i utgangspunktet unngås. Hvis kombinasjonen ikke er mulig å unngå, skal selumetinibdosen reduseres etter et skjema som er angitt i preparatomtalen til selumetinib.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av sotorasib (i gjennomsnitt 40-60 % ved samtidig inntak).
123