Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Ritonavir - Se substanser
Nifedipin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av nifedipin, økt risiko for bivirkninger. Basert på data med andre dihydropyrinianaloger med tilsvarende grad av førstepassasjemetabolisme, (felodipin, isradipin) må man forvente at konsentrasjonen kan øke til det femdobbelte eller mer ved samtidig inntak av sterke hemmere av CYP3A4.

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir hemmer metabolismen av nifedipin via CYP3A4

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Ved behandling med Paxlovid, bør nifedipin seponeres under pågående kur og i 5 dager etterpå. Dersom legemidlene likevel kombineres, må dosen av nifedipin anslagsvis reduseres til 1/5 av opprinnelig, eventuelt enda mindre, under nøye oppfølging av eventuelle bivirkninger og puls/blodtrykk.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Amlodipin blir også metabolisert via CYP3A4, men er mindre følsom enn andre dihydropyridiner overfor CYP3A4-hemming. For øvrig er ACE-hemmere, AT-II-antagonister og tiazider eksempler på antihypertensiva som ikke metaboliseres av CYP3A4. Velg annen behandling enn Paxlovid mot covid-19, eller stopp kalsiumantagonisten midlertidig under behandlingen med Paxlovid.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Baeza MT, et al. Nifedipine-lopinavir/ritonavir severe interaction: a case report. AIDS 2007;21:119-20.

Izzedine H, et al. Nelfinavir and felodipine: a cytochrome P450 3A4-mediated drug interaction. Clin Pharmacol Ther 2004;75:362-3

Mouly S, et al. Effect of widely used combinations of antiretroviral therapy on liver CYP3A4 activity in HIV-infected patients. Br J Clin Pharmacol. 2006;62:200-9