Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
46 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økte antikolinerge effekter, inklusive risiko for nedsatt kognitiv effekt hos eldre.
Bør unngåsI forbindelse med allergiutredning gjelder interaksjonen bare ved bruk av hudprikktester (for eksempel Soluprick) og ikke ved bruk av epikutantester (for eksempel TRUE-test).Nedsatt eller opphevet effekt av histamin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av det trisykliske antidepressive midlet (20-50 %), likevel risiko for alvorlig toksisitet, inkludert serotonergt syndrom.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for citalopram. I tillegg er kombinasjonen lite rasjonell sett i et farmodynamisk perspektiv.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for escitalopram. I tillegg er kombinasjonen lite rasjonell sett i et farmodynamisk perspektiv.
Bør unngås Risiko for alvorlig toksisitet, inkludert serotonergt syndrom
Bør unngås Økt konsentrasjon av nortriptylin (gjennomsnittlig 3-5 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger (antikolinerge; svimmelhet, munntørrhet m.m.)
Bør unngås Eventuell risiko for blodtrykksstigning. Eventuelt også nedsatt effekt på reduksjonen av øyetrykket.
Bør unngås Økt konsentrasjon av nortriptylin (gjennomsnittlig 3-5 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger (antikolinerge; svimmelhet, munntørrhet m.m.)
Bør unngås Manglende antihypertensiv effekt av klonidin, i visse tilfeller risiko for alvorlig hypertensjon. Ukjent interaksjonseffekt ved bruk til migreneprofylakse.
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Risiko for hypertoni og arytmier (3-8 ganger potensiering av adrenalinaffekten).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av trisykliske antidepressiva (i gjennomsnitt rundt 50 %, men med variasjoner fra substans til substans). Trisykliske antidepressiva kan senke krampeterskelen.
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av trisykliske antidepressiva (vist for desipramin), Nedsatt krampeterskel pga. tricykliske antidepressivas farmakodynamiske egenskaper.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tricykliske antidepressiva (50 -60 % for nortriptylin og amitriptylin; motstridende data for klomipramin, men trolig en viss reduksjon her også). Data på doksepin og trimipramin foreligger ikke, men også disse forventes å interage
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av trisykliske antidepressiva (gjennomsnittlig 20% for imipramin)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av nortriptylin, økt risiko for bivirkninger (antikolinerge; svimmelhet, munntørrhet m.m.)
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av trisykliske antidepressiva (gjennomsnittlig 20%, vist for imipramin kombinert med kolestyramin)
Forholdsregler bør tasGjelder ikke nortriptylin.Mulig økt risiko for serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av nortriptylin (usikkert omfang, men i en studie med høyere mirabegrondoser enn det som anbefales i dag, var økningen i konsentrasjonen av CYP2D6-substratet metoprolol 3-4 ganger). Ved mirabegrondoser på 50 mg/d vil trolig økningen i nortripeylinkonsentrasjonen være mindre enn dette.
123