Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
244 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av avapritinib (4-5 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til avapritinib er det angitt at kombinasjonen skal unngås.
Bør unngås Økt konsentrasjon av rivaroksaban (2-3 ganger), økt risiko for bivirkninger (blødninger). Konsentrasjonsøkningen kan også være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for rivaroksaban.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (trolig en mangedobling av konsentrasjonen), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i bl.a. SPC for Zocor og Viekirax.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin (trolig en mangedobling av konsentrasjonen), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert bl.a. i preparatomtalene for Mevacor og Viekirax.
Bør unngås Økt konsentrasjon av felodipin (usikkert omfang, men det er trolig snakk om en mangedodling av konsentrasjonen), økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).
Bør unngås Økt konsentrasjon av entrektinib (6-7 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til entrektinib anbefales det at kombinasjonen i utgangspunktet unngås. Hos pasienter som er over 18 år kan man, hvis komibinasjonen ikke er mulig å unngå, redusere entrektinibdosen til 100 mg/d. For detaljer, se preparatomtalen til entrektinib.
Bør unngås Økt konsentrasjon av akalabrutinib (ca. 5 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til akalabrutinib er det angitt at kombinasjonen skal unngås.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lefamulin (2-3 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til lefamulin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ritonavir (og lopinavir, ombitasvir, paritraprevir og dasabuvir når noan av disse brukes samtidig), økt risiko for terapisvikt. Basert på data med enzyminduktoren karbamazepin, kan konsentrajonen av anti-HIV-midlene kan bli redusert med mellom 30 % og 70 %.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ritonavir. Basert på data med andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av ritonavir kan synke med i størrelsesorden 30-40 %. Dermed risikerer man at konsentrasjonen vil synke også for anti-HIV-midler som gis samtidig med ritonavir. Også rifapentin og rifabutin vil forventes å redusere konsentrasjonen av ritonavir, men i mindre grad enn med rifampicin. Generelt sett er rifampicin den kraftigste induktoren, deretter kommer rifapentin, mens rifabutin er den svakeste induktoren av de tre. Siden den induserende effekten av rifapentin er doseavhengig, vil dosering for eksempel en gang hver tredje dag eller en gang ukentlig vil gi en lavere påvirkning enn daglig dosering. Ritonavir gir en økning i konsentrasjonen av rifabutin og aktiv metabolitt på henholdsvis 4 ganger og 35-40 ganger. Denne kombinasjonen er derfor i utgangspunktet kontraindisert.
Bør unngåsBudesonid kan gis ved behandling med Paxlovid for covid-19, men bør unngås ved langtidsbehandling med ritonavir.Økt konsentrasjon av budesonid (4-6 ganger økning basert på data med de kraftige enzymhemmerne itrakonazol og ketokonazol), risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon ved kombinert bruk i mer enn 2 uker.
Bør unngås Økt konsentrasjon av edoksaban (kanskje rundt en fordobling basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger (blødninger). Konsentrasjonsøkningen kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av pazopanib (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av everolimus (ekstremt kraftig effekt, trolig i størrelsesorden inntil 25-30 ganger), betydelig økt risiko for toksiske effekter.
Bør unngås Økt konsentrasjon av tikagrelor (basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol kan konsentrasjonen forventes å øke inntil 7-8 ganger), nedsatt konsentrasjon av tikagrelors aktive metabolitt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av dabigatran (usikkert omfang, kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til ritonavir).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dronedaron (anslagsvis minst 10 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av selumetinib (50 % basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til selumetinib anbefales det at kombinasjonen i utgangspunktet unngås. Hvis kombinasjonen ikke er mulig å unngå, skal selumetinibdosen reduseres etter et skjema som er angitt i preparatomtalen til selumetinib.
12345678910...