Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Lovastatin - Se substanser
Ritonavir - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av lovastatin (trolig en mangedobling av konsentrasjonen), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert bl.a. i preparatomtalene for Mevacor og Viekirax.

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir hemmer metabolismen av lovastatin via CYP3A4. I tilegg kan opptak i levercellene eventuelt reduseres via en hemming av transportproteinet OATP1B1.

Dosetilpasning
Kombinasjonen er kontraindisert blant annet i preparatomtalene til Mevacor og Viekirax, og bør generelt unngås på grunn av forventet kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Ved behandling med Paxlovid, må lovastatin seponeres under pågående kur og i 5 dager etterpå.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Pravastatin, rosuvastatin og fluvastatin metaboliseres ikke av CYP3A4 i relevant grad. Vær likevel oppmerksom på at det kan forekomme interaksjoner, ikke minst med rosuvastatin, via OATP1B1. Ved kortidsbehandling med preparat som inneholder ritonavir mot covid-19 må lovastatin seponeres midlertidig.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 - kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5.

Hare CB, et al. Simvastatin-nelfinavir interaction implicated in rhabdomyolysis and death. Clin Infect Dis 2002;35:e111-2

Mouly S, et al. Effect of widely used combinations of antiretroviral therapy on liver CYP3A4 activity in HIV-infected patients. Br J Clin Pharmacol. 2006;62:200-9

SPC Viekirax

SPC Mevacor

Cheng CH, Miller C, Lowe C et al. Rhabdomyolysis due to probable interaction between simvastatin and ritonavir. Am J Health Syst Pharm 2002; 59: 728–30.