Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
33 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av antiepileptika (vist i kasuistikker for valproat og fenytoin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av valproat (inntil 90-95 % i kasuistikker). Stor risiko for kramper når valproat brukes på inidikasjonen epilepsi.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av valproat (60-70 %). Stor risiko for kramper når valproat brukes på inidikasjonen epilepsi.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av valproat (inntil 90-95 % i kasuistikker). Stor risiko for kramper når valproat brukes på inidikasjonen epilepsi.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av valproat (inntil 90-95 % i kasuistikker). Stor risiko for kramper når valproat brukes på inidikasjonen epilepsi.
Forholdsregler bør tasGjelder kun ved bruk av analgetiske (høye) doser acetylsalicylsyre.Samme totalkonsentrasjon av valproat, men økt konsentrasjon av fritt valproat (2 ganger) og dermed økt effekt av valproat
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av valproinsyre (25 %), økt konsentrasjon av fenobarbital (30-100 %, ofte kraftigst effekt hos barn). Risiko for eksessiv sedasjon og leverenzymstigning.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av valprat (30-40 %). Noe nedsatt konsentrasjon av karbamazepin (maksimalt 20 %), men økt konsentrasjon (50-100 %) av den aktive metabolitten karbamazepinepoksid. Mulig økt levertoksistet av valproat.
Forholdsregler bør tasNår isoniazid kombineres med rifampicin, må den enzyminduserende effekten som rifampicin har, også tas med i betraktningen.Økt konsentrasjon av valproat (rundt en fordobling i kasusrapporter).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zidovudin (opptil 2 ganger)
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-despresjon , fremfor alt i kombinasjon med sederende antiepileptika. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av warfarin, økt INR.
Forholdsregler bør tas Nedsatt total plasmakonsentrasjon av fenytoin (opptil 25-50 %), men uendret (eller initialt lett økt) plasmakonsentrasjon av fritt fenytoin og dermed uendret (eller intialt lett økt) effekt av fenytoin; nedsatt konsentrasjon av valproat (inntil 30-50 %).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forhøyede transaminaser.
Forholdsregler bør tas Ved bytte fra karbamazpin til okskarbazepin: Økt konsentrasjon (50-100 %) av fritt (ikke-proteinbundet) valproat, som er den biologisk aktive formen, mens totalkonsentrasjonen av valproat (som er den som måles rutinemessig) eventuelt kanøke noe (inntil 30 %). Det er ikke gjort studier på tillegg av okskarbamezapin til valproat uten at pasientene har brukt karbamazepin og byttet fra dette, men i disse tilfellene vil trolig valproatkonsentrasjonen synke. det er usikkert om risikoen for levertoksisitet øker.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av lamotrigin (2-4 ganger), økt risiko for utslett og tosksiske effekter av lamotrigin (sedasjon, tremot ataksi m.m.). Minimale endinger i konsentrasjonen av valproat.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av valproat (30-60 %). Jo høyere felbamatdose, jo større økning i valproatkonsentrajonen; dessuten ser effekten ut til å være kraftigst hos barn. Risiko for toksiske effekter av valproat (kvalme, oppkast, svimmelhet, tretthet, kognitive forstyrrelser m.m.). Minimale endinger i konsentrasjonen av felbamat, selv om en viss reduksjon i konsentrasjonen (i størrerlsesorden 20 %) er rapportert i noen studier.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av valproat (60-70 % i noen kasusrapporter), også nedsatt konsentrasjon av valproat er beskrevet i kasusrapporter.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av etosuksimid (inntil 50 % i noen studier); sjeldnere uforandret eller til og med nedsatt konsentrasjon av etosuksimid. Nedsatt konsentrasjon av etosuksimid (30-40 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten hydroksybupropion (100 %), ingen endring i nivåene av bupropion. Økt konsentrasjon av valproat (30 %). Observer forøvrig at bupropion er kontraindisert hos pasienter med epilepsi.
12