Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Karbamazepin - N03AF01
Midazolam - N05CD08

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder bare når midazolam gis peroralt. Ved intravenøs bruk av midazolam eller bukkal administrasjon i forbindelse med krafpeanfall er etter alt å dømme interaksjonen så liten av den kan ses bort fra, og midazolam kan gis som vanlig.

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av midazolam (>90 %) ved peroral bruk av midazolam. Sannsynligvis minimal påvirkning ved intravenøs bruk av midazolam og når midazolam administreres bukkalt som enkeldoser som anfallsstoppende behandling ved krampeanfall.

Interaksjonsmekanisme
Karbamazepin induserer metabolismen av midazolam via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør hvis mulig unngås på grunn av forventet svært kraftig interaksjon av variabel grad. Hvis det ikke er mulig å unngå kombinasjonen må man regne med at dosebehovet av peroralt midazolam vil kunne være 5-20 ganger høyere enn vanlig før klinisk effekt inntrer. Ved intravenøs bruk av midazolam trenger ikke dosen økes i samme grad.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Hvis midazolam må gis i forbindelse med operasjoner / som sedasjon / ved krampeanfall til en pasisent som bruker karbamazepin, bør midlet gis intavenøst/bukkalt og ikke peroralt.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Backman JT, Olkkola KT, Ojala M et al. Concentrations and effects of oral midazolam are greatly reduced in patients treated with carbamazepine or phenytoin. Epilepsia 1996; 37: 253–7.