Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
183 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ribosiklib (ca. 70 %, risiko for opphevet terapieffekt).
Bør unngås Mulig nedsatt konsentrasjon av macimorelin med risiko for falsk positivt testresultat (feilaktig for liten økning i veksthormon-nivåene).
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral") og heller ikke medroksyprogesteron til depotinjeksjoner.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (30-40%, vist for levonorgestrel); redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rolapitant og aktiv metabolitt (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin). Kombinasjonen anbefales ikke brukt i preparatomtalen for rolapitant.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av macitentan (80 % basert på data med den sterke induktoren rifampicin), betydelig risiko for opphevet effekt av macitentan.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av midostaurin (minst 90 %) og en aktiv metabolitt (ca. 60 %) basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Rydapt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av didanosin (i gjennomsnitt 40-60 %), økt risiko for didanosin-relaterte bivirkninger, inklusive pankreatitt og nefrotoksisitet. I tillegg redusert antall CD4-celler / risiko for behandlingssvikt ved HIV-infeksjon.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av vorikonazol (70-80%); økt konsentrasjon av efavirenz (40-50%)
Bør unngås Mest trolig nedsatt konsentrasjon av efavirenz. Effekten er så uforutsigbar at kombinasjonen bør unngås.
Bør unngås Kombinasjonen er kontraindisert i prepartomtalen til Teonfovir disproxil. I noen andre prepartomaler for preparater som inneholder tenofovir angis det at kombinasjonen ikke skal gis
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eszopiklon (ca. 80 % basert på data med zopiklon og den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av elbasvir (50 %) og grazoprevir (80-90 %). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Zepatier.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av velpatasvir (50-60 %).
Bør unngås Betydelig nedsatt konsentrasjon av erytromycin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av fesoterodin (80 % i kombinasjon med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), risiko for terapisvikt.
Bør unngåsGjelder bare når midazolam gis peroralt. Ved intravenøs bruk av midazolam eller bukkal administrasjon i forbindelse med krafpeanfall er etter alt å dømme interaksjonen så liten av den kan ses bort fra, og midazolam kan gis som vanlig.Nedsatt konsentrasjon av midazolam. Basert på data fra andre enzyminduktorer vil effekten trolig være kraftig (anslagsvis 60-90 % reduksjon i midazolamkonsentrasjonen) ved peroral bruk av midazolam. Sannsynligvis minimal påvirkning ved intravenøs bruk av midazolam og når midazolam administreres bukkalt som enkeldoser som anfallsstoppende behandling ved krampeanfall.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av sofosbuvir (70-80 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin; det er uklart om konsentrasjonen av den aktive metabolitten GS-331007 vil påvirkes). For kombinasjonspreparater med ledipasvir vil også konsentrasjonen av ledipasvir synke (i studier med den kraftige enzyminduktoren rifampicin sank ledipasvirkonsentrasjonen med 60 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av prazikvantel (80-85 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), økt risiko for terapisvikt
12345678910