Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
52 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Økt mortalitetsrisiko ved tamoksifenbehandling mot brystkreft (vist for paroksetin som hemmer CYP2D6 i samme grad som bupropion)
Bør unngås Mulig økt risiko for serotonerge/dopaminerge bivirkninger. Dystoni er rapportert i en kasusrapport.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bupropion (90 %), men økt konsetrasjon av den aktive metabolitten hydroksybupropion (50 %). Usikkert hvilken klinisk nettoeffekt dette gir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende analgetisk effekt).
Bør unngås Økt konsentrasjon av perfenazin (gjennomsnittlig 7 ganger for den sterke CYP2D6-hemmeren paroksetin), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive metabolitten O-desmetyltramadol, økt risiko for terapisvikt av tramadol (manglende analgetisk effekt).
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bupropion (50-60 %); i hovedsak vist for ritonavir i kombinasjon med lopinavir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bupropion (90 %), men økt konsetrasjon av den aktive metabolitten hydroksybupropion (50 %). Usikkert hvilken klinisk nettoeffekt dette gir. (Tallene er basert på data med enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren paroksetin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsetrasjon av digoksin (40-50 %)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av venlafaksin, nedsatt konsentrajon av aktiv metabolitt (ca. 20-40 % økning i totalkonsentrasjonen).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av brekspiprazol (ca. en forbobling basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren kinidin).
Forholdsregler bør tas I tillegg vil bruk av bupropion Hvis pasienten i forbindelse med oppstart av bupropion også slutter å røyke, vil dette gi en ytteligere økning i flekainidkonsentrasjonen.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av risperidon og summen av risperidon og aktiv metabolitt (henholdsvis 3-4 ganger og 1,3-1,8 ganger basert på data med andre enzymhemmere), økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av Vortioksetin (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten hydroksybupropion (100 %), ingen endring i nivåene av bupropion. Økt konsentrasjon av valproat (30 %). Observer forøvrig at bupropion er kontraindisert hos pasienter med epilepsi.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrajon av dapoksetin (2 ganger for summen av dapoksetin og den akitive metabolitten desmetyldapoksetin ved kombinasjon med CYP2D6-hemmeren fluoksetin).
123