Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Magnesium (perorale preparater), unntatt antacida - Se substanser
Thyreoideahormoner - H03AA

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder preparater som inneholder magnesiumkarbonat, og ikke preparater som kun inneholder andre magnesiumsalter, som ”Nycoplus Magnesium”.

Klinisk konsekvens
Nedsatt absorpsjon av levotyroksin (gjennomsnittlig 30% i interaksjonsstudie med kalsium, men svært liten effekt hos noen pasienter), mulig økt risiko for terapisvikt (hypotyreose). Det er stor variasjon fra individ til individ hvor kraftig interaksjonen er, hos mange vil effekten være beskjeden. Det kan ikke utelukkes at man kan få redusert absorpsjon også for liotyronin.

Interaksjonsmekanisme
Samtidig inntak av tyroksin og legemidler som foreligger som salter, i all hovedsak karbonatsalter som magnesiumkarbonat, hemmer absorpsjonen av tyroksin ved lav pH. Det er usikkert om det er kationene (kalium, magnesium etc.) eller anionet (karbonatet) som er den direkte årsaken til dette. Det er rimelig å anta at det samme kan skje for liotyronin, selv om dette ikke er dokumentert og omfanget er usikkert.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
I preparatomtalene for levotyroksin og liotyronin anbefaler produsentene at det bør gå minst 2 timer mellom inntak av midler som inneholder polyvalente kationer og respektive preparater. Andre kilder angir at det bør gå minst 4 timer. Med tanke på den store variasjonen i interaksjonsgrad mellom individer, vil et intervall på 2 timer etter alt å dømme være tilstrekkelig hos de aller fleste.

Monitorering
Tyroksindosen/liotyronindosen monitoreres på grunnlag av klinisk effekt og serumkonsentrasjonen av TSH og fritt tyroksin (FT4) / fritt triiodtyronin (FT3).