Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

MAO-hemmere, type B - N04BD
Moklobemid - N06AG02

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for hypertensive reaksjoner ved inntak av tyraminrik kost (lagrede oster, rødvin, ukokt lagret/speket/røkt kjøtt og fisk).

Interaksjonsmekanisme
Ved denne kombniasjonen blokkeres både MAO-A og MAO-B. Dermed kan ikke tyramin (som finnes i visse typer mat og dikke) brytes ned. Tyramin er er krafitg vasopressor. Kombinasjonen er kontraindisert i preparaomtalen til rasagilin og selegilin.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Nortriptylin, reboksetin, minaserin og mirtazapin er eksempler på antidepressiva uten signifikante serotoninstimulerende effekter. SSRI/SNRI-preparater kan brukes med forsiktighet. Det finnes en rekke antiparkinsonmidler som ikke virker ved å hemme MAO-B.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Castberg I, Spigset O. Irreversible, useslektive MAO-hemmere. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 746-8.

SPC Eldepryl

SPC Azilect